SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 28. veljače 2003.

ZAPISNIK

sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 28. veljače 2003. godine u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nazočni članovi:

 • Nenad Vuković,
 • Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,
 • Vlado Rebić, Nezavisni sindikat MUP-a,
 • Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske,
 • Irena Cvitanović, Ministarstvo rada i socijalne skrbi,
 • Milka Čeh, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,
 • Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

 

Ostali nazočni:

 • Vesna Šiklić Odak, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.
 • Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Započeto u 9 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

 1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije od 17. 12. 2002.
 2. Razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Zajedničke komisije i imenovanje novog predsjednika i zamjenika predsjednika Zajedničke komisije.
 3. Primjena i tumačenje Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.
 4. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora.

 

Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Prihvaća se zapisnik sa sjednice Zajedničke komisije od 17. 12. 2002.

 

Ad 2. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Razrješuje se Nenad Vuković dužnosti predsjednika Zajedničke komisije i Sanda Pipunić dužnosti zamjenika predsjednika Zajedničke komisije.

Za predsjednika Zajedničke komisije izabrana je Sanda Pipunić, a za zamjenika predsjednika Nenad Vuković.

 

Ad. 3. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

U vezi primjene i tumačenja Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike Zajednička komisija je mišljenja da je Dodatak I. donesen protivno članka 101. Kolektivnog ugovora, obzirom da Vlada nije pristupila usaglašavanju teksta koji je podnio pregovarački odbor sindikata državnih službenika i namještenika.

 

Ad. 4. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Donijeta su sljedeća tumačenja, odnosno dogovoreni odgovori prema točkama pripremnog materijala:

 

Uz t. 1.

Službeniku ili namješteniku upućenom na službeni put pripada pravo na isplatu pune dnevnice ako je na službenom putu bio duže od 12 sati. Ako je službeni put trajao između 8 i 12 sati ima pravo na isplatu pola dnevnice. Pored dnevnice službeniku i namješteniku pripada i pravo na naknadu prijevoznih troškova i naknadu punog iznosa hotelskog računa za spavanje. Dnevnica i terenski dodatak iz čl. 47. Kolektivnog ugovora međusobno se isključuju. Dnevnica i dodaci na plaću iz čl. 39. Kolektivnog ugovora međusobno se isključuju.

 

Uz t. 2.

Službenici i namještenici koji rade u turnusu imaju pravo na uvećanje plaće za rad u turnusu iz čl. 39. st.1. al. 7. Kolektivnog ugovora od 5% na ukupan broj odrađenih sati u turnusu tijekom mjeseca.

Službenici i namještenici koji rade u turnusima imaju pravo na dodatak za rad u drugoj smjeni ali za samo za onaj dio sati turnusa odrađenih u drugoj smjeni.

Dodatak na plaću za rad u turnusu od 5% i ostali dodaci na plaću propisani čl. 39. međusobno se ne isključuju.

Kod rada u turnusu svaki sat rada duži od redovnog mjesečnog fonda sati smatra se prekovremenim radom.

 

Uz t. 3.

Smjenski rad podrazumijeva naizmjenični rad u različitim smjenama tijekom jednog mjeseca odnosno tjedni naizmjenični rad u I smjeni (prije podne), II smjeni (poslije podne) i III smjeni (noću).

Smjenskim radom smatra se i naizmjenični rad u I i II smjeni tijekom jednog mjeseca kao i rad službenika i namještenika koji naizmjenično ili najmanje 2 radna dana u tjednu obavljaju poslove u I. i II. smjeni.

Rad u drugoj smjeni smatra se rad od 14,00 do 22,00 sata.

Dodatak na plaću za rad u drugoj smjeni iz članka 39. stavka 1. alineja 5. Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik ostvaruje samo za stvarno odrađene sate u drugoj smjeni.

U slučaju da službenik ili namještenik stalno radi u drugoj smjeni ne radi se o smjenskom radu i nema pravo na dodatak za rad u drugoj smjeni.

Službenici i namještenici koji rade u turnusima imaju pravo na dodatak za rad u drugoj smjeni ali za samo za onaj dio sati turnusa odrađenih u drugoj smjeni.

 

Uz t. 4.

Kada je rad službenika i namještenika organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka, prekovremenim radom se smatra svaki rad duži od 8 sati dnevno, kao i svaki ostvareni sat rada subotom i nedjeljom. Ako je radni tjedan organiziran na drugačiji način prekovremeni rad je rad duži od 40 sati tjedno.

Kod nepunog radnog vremena, kada je rad službenika i namještenika organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka, prekovremenim radom se smatra svaki rad duži od utvrđenog broja sati nepunog radnog vremena dnevno, kao i svaki ostvareni sat rada subotom i nedjeljom. Ako je radni tjedan organiziran na drugačiji način prekovremeni rad je rad duži od ukupno određenog broja sati nepunog radnog vremena tjedno.

Kod rada u turnusu, rada u smjenama i rada sa ostalim sličnim rasporedom radnog vremena svaki sat duži od redovnog mjesečnog fonda sati smatra se prekovremenim radom.

Pasivno dežurstvo (pripravnost kod kuće) ne smatra se radom pa tako ni prekovremenim radom. U slučaju da službenik ili namještenik bude pozvan na izvršenje radnih zadataka za vrijeme pasivnog dežurstva, ostvaruje prekovremeni rad za vrijeme (aktivnog) radnog angažmana.

Dodaci na plaću iz članka 39. stavka 1. međusobno se ne isključuju, što znači da ako službenici ili namještenici prilikom rada noću ili subotom ili nedjeljom ili u drugoj smjeni ostvare i prekovremene sate imaju pravo na uvećanje plaće i za prekovremeni rad ali za samo stvarno odrađene sate prekovremenog rada.

Pravo na uvećanje plaće za prekovremeni rad iz članka 39. Kolektivnog ugovora i pravo na dnevnicu iz članka 46. Kolektivnog ugovora međusobno se isključuju, što znači da službenicima i namještenicima za vrijeme službenog puta pripada isključivo dnevnica a ne i naknada za prekovremeni rad.

Sudjelovanje na stručnom skupu subotom i nedjeljom ne smatra se prekovremenim radom u smislu članka 39. Kolektivnog ugovora, već službenim putom.

Pravo na uvećanje plaće za prekovremeni rad iz članka 39. Kolektivnog ugovora i pravo na terenski dodatak iz članka 47. Kolektivnog ugovora međusobno se ne isključuju, što znači da službenicima i namještenicima pripada pravo na uvećanje plaće u slučaju ostvarenih prekovremenih sati za vrijeme rada na terenu odnosno za vrijeme rada izvan sjedišta tijela državne vlasti i izvan mjesta stalnog boravka.

Da li će službenik ili namještenik tražiti uvećanje osnovne plaće za prekovremeni rad (čl. 39. st. 4. Kolektivnog ugovora) ili će umjesto toga koristiti slobodne dane osobni je izbor službenika ili namještenika, a ne pravo čelnika tijela da samostalno određuje.

U korištenje slobodnih radnih dana ostvarenih po osnovi prekovremenog rada ne ubrajaju se neradni dani odnosno subote, nedjelje, blagdani odnosno zakonom predviđeni neradni dani.

Naknada plaće službeniku i namješteniku za vrijeme korištenja slobodnih dana obračunava se na način da se zbroj sati prekovremenog rada pretvara u slobodne dane prema broju sati redovnog radnog vremena za pojedini radni dan, odnosno kao da je na taj dan redovno radio, bez dodataka na plaću, vodeći računa o omjeru 1 sat prekovremenog rada=1 sat i 30 min. redovnog sata rada.

 

Uz t. 5.

a)

Podnositelju upita potrebno je odgovoriti da se Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike odnosi samo na potpisnike istog. Ako je gradsko vijeće donijelo odluku prema kojoj se na zaposlene u upravnim tijelima grada primjenjuje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, grad nije u obvezi pristupanja Kolektivnom ugovoru, jer se odredbe tog Kolektivnog ugovora primjenjuju temeljem odluke gradskog vijeća, a ne potpisivanjem Kolektivnog ugovora.

b)

Pravo na isplatu jubilarne nagrade službenik i namještenik stječe kada navrši (jubilej) 5, ili 10, ili 15, ili 20, ili 25, ili 30, ili 35, ili 40 godina neprekidne službe odnosno rada u državnim tijelima. Pravo na isplatu jubilarne nagrade ne pripada službeniku ili namješteniku koji je navršio više, a ne točno onoliko godina neprekidne službe koliko je navedeno u čl. 51. st. 1. Kolektivnog ugovora.

Pod neprekidnom službom odnosno radom u državnim tijelima smatra se ukupan neprekidan rad u svim tijelima državne vlasti.

Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima smatra se i raniji neprekidni radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na području Republike Hrvatske na čije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama, samoupravnim interesnim zajednicama svih razina, fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu, bivšoj Službi društvenog knjigovodstva i sl.

Pod neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima smatra se i raniji neprekidni radni odnos u Skupštini općine ali do 01. 01. 1994.godine, a ne smatra se rad u mjesnim zajednicama i rad u općinskom poglavarstvu.

Rad u ranijim Zavodima za urbanizam i komunalne poslove smatra se radom u tijelima državne vlasti iz razloga što su se u njima kao u organizaciji obavljali poslovi iz oblasti urbanizma prenijeti od strane općinske skupštine a za koje je poslove prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i korištenju građevinskog zemljišta (NN br. 14/73) bio nadležan općinski organ uprave, što znači da se na službenike zavoda primjenjivao Zakon o upravi.

Radni staž ostvaren u tijelima državne vlasti u drugim republikama i autonomnim pokrajinama bivše SFRJ ne smatra se radnim stažem iz članka 51. Kolektivnog ugovora.

Prekidom službe u državnim tijelima smatra se svaki prekid dulji od 8 dana, pa se raniji rad u državnim tijelima s prekidom duljim od 8 dana i kasniji rad u državnim tijelima ne mogu zbrojiti kao neprekidni radni staž za ostvarenje prava na isplatu jubilarne nagrade.

Odsluženje vojnog roka ne smatra se za stjecanje prava na jubilarnu nagradu iz čl. 51 Kolektivnog ugovora prekidom službe u državnom tijelu, već mirovanjem radnog odnosa, ali se period tog mirovanja ne uračunava u ukupne godine neprekidne službe.

Razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatraju se za stjecanje prava na jubilarnu nagradu iz čl.51. Kolektivnog ugovora radom u punom radnom vremenu (čl. 31. Zakona o radu).

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu (čl.51 st. 4.) za neprekidnu službu u trajanju propisanu čl. 51 st. 1. Kolektivnog ugovora.

Službenik ili namještenik kojemu nije isplaćena jubilarna nagrada a ispunio je uvjete za isplatu jubilarne nagrade, ima pravo u roku od tri godine tražiti isplatu iste.

 

Uz t. 6.

a)

Podnositelju upita dopisom odgovoriti da ova Komisija nije nadležna za tumačenja odredbi ranijih Kolektivnih ugovora.

b)

Službenici i namještenici imaju pravo na plaćeni dopust u slučajevima predviđenim u čl. 27. Kolektivnog ugovora, pri čemu se plaćeni dopust koristi u radne dane. Ako su zbog specifičnosti službe, iznimno od čl. 5. Kolektivnog ugovora, subota i nedjelja određeni kao radni dani, službeniku i namješteniku se u plaćeni dopust ubrajaju i subote i nedjelje.

Uz t. 7.

Temeljem čl. 43.Kolektivnog ugovora službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u neto iznosu u visini tri proračunske osnovice.

 

Uz t. 8.

Sindikalnom povjereniku kojem je utvrđeno pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti za puno radno vrijeme, pripada naknada troškova prijevoza koje je taj zaposlenik ostvarivao po svom zadnjem rješenju o rasporedu prije profesionalizacije.

 

Uz t. 9.

Sukladno čl. 2. Sporazuma o visini osnovice za izračun jubilarne nagrade, visini dara za djecu, božićnice i regresa, za 2002. godinu pravo na dar za djecu u iznosu od 400, 00 kn pripada svakom djetetu službenika ili namještenika do 15 godina starosti.

 

Uz t. 10.

Dopisom odgovoriti da Zajednička komisija nije nadležna za tumačenje naputaka čelnika državnog tijela.

 

Uz t. 11.

Službenik ili namještenik koji je bio na bolovanju zbog sebe i zbog njege djeteta u kontinuitetu duljem od 90 dana ima pravo na pomoć iz čl. 45. st. 1. al. 1. Kolektivnog ugovora.

Pod prekidom kontinuiteta bolovanja smatra se prekid bolovanja od najmanje jednog dana i to bez obzira da li je taj dan radni ili neradni dan, odnosno subota, nedjelja ili blagdan.

 

Dovršeno u 13. sati.

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE

Sanda Pipunić

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 28. veljače 2003.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja