SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 26. veljače 2002.

ZAPISNIK

sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Koletivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 26. veljače 2002. godine u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nazočni članovi: Nenad Vuković, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Vlado Rebić, Nezavisni sindikat MUP-a,

Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske,

Irena Cvitanović, Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

Milka Čeh, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Ostali nazočni: Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Vesna Šiklić Odak, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Zajedničke komisije,

2. Donošenje Pravilnika o radu Zajedničke komisije,

3. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora.

Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Za predsjednika Zajedničke komisije izabran je Nenad Vuković, a za zamjenika predsjednika Sanda Pipunić.

Ad. 2. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Donosi se Pravilnik o radu Zajedničke komisije.

Ad. 3. Daju se mišljenja po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora, kako slijedi:

  1. Na upit Hrvatskog liječničkog sindikata,broj: 0040-001/02. od 4. veljače 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama nije nadležna ova komisija, već Zajednička komisija za tumačenje odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, koja djeluje pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi, te se

predmetni upit proslijeđuje navedenom ministarstvu, odnosno nadležnoj komisiji.

2. Na upit Ministarstva financija, klasa: 121-04/02-01/1 od 7. veljače 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pod pojmom «obitelj» u kontekstu odredbe članka 48. Kolektivnog ugovora podrazumijevaju se: supružnici, djeca i roditelji koji žive u zajedničkom domačinstvu.

3. Na upit Općinskog suda u Splitu, broj: Su-8-126/02 od 28. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Smjenski rad podrazumijeva naizmjenični rad u različitim smjenama, a dodatak na plaću za smjenski rad iz članka 39. stavka 1. alineje 5. Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik ostvaruje samo za stvarno odrađene sate za rad u drugoj smjeni. U slučaju da službenik ili namještenik stalno radi u drugoj smjeni ne radi se o smjenskom radu i nema pravo na dodatak za smjenski rad u drugoj smjeni.

4. Na upit MUP-a, PU Karlovac, broj: 511-05-05/2-2-347/97-02 od 31. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na naknadu putnih troškova imaju službenici i namještenici koji koriste prijevoz za odlazak i dolazak s radnog mjesta.

Naknada putnih troškova svim službenicima i namještenicima, sukladno članku 49. stavku 1. i stavku 4. Kolektivnog ugovora, isplaćuje se na način da se isti, na početku godine za tekuću godinu, trebaju izjasniti o načinu,da li žele da im se osigura godišnja karta za mjesni prijevoz ili da im se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte.

Ukoliko službenik ili namještenik izabere da mu se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte, razliku iznosa mjesečne naknade za mjesni prijevoz i stvarnih troškova prijevoza podmiruje sam.

Službenici i namještenici, kojima se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte, ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz u vrijeme kada se nalaze na godišnjem odmoru (imaju pravo na naknadu za 11 mjeseci godišnje ) i kada su na bolovanju cijeli kalendarski mjesec. U slučaju bolovanja u trajanju kračem od cijelog kalendarskog mjeseca službeniku ili namješteniku ne odbija se naknada za prijevoz za dane koje je proveo na bolovanju, odnosno ima pravo na punu mjesečnu naknadu putnih troškova.

Službenicima i namještenicima kojima je osigurana godišnja karta za prijevoz ne odbija se naknada za vrijeme bolovanja.

Ukoliko, u mjestu u kojem službenik ili namještenik obavlja svoj redovni posao, nema godišnje karte za mjesni prijevoz, službeniku ili namješteniku osigurava se mjesečna karta ili naknada u visini mjesečne karte, ovisno o njegovom izboru.

Pravo na naknadu troškova u mjestu prebivališta, odnosno mjestu rada imaju i službenici i namještenici u kojima nije, zbog veličine mjesta, organiziran gradski javni prijevoz, na način da se visina izračunava prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz.

Službenicima i namještenicima isplaćuju se troškovi mjesnog i međumjesnog prijevoza ako je uobičajeno da sa stanice međumjesnog prijevoza treba (mora) koristiti i mjesni prijevoz do mjesta rada, odnosno ako postoji stvarni trošak korištenja navedenog prijevoza.

5.Na upit Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, klasa: UP/I-112-02/02-01/04 od 7. veljače 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima (članak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na čije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama i u samoupravnim interesnim zajednicama svih razina.

6.Na upit Ureda župana Šibensko-kninske županije, klasa: 121-15/02-01/1 od 13. veljače 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na pomoć (članak 45. Kolektivnog ugovora) službenik, namještenik ili njegova obitelj mogu ostvariti kumulativno (alineja 1. 2. i 3) i više puta u jednoj kalendarskoj godini (alineja 2. i 3.), ali u visini jedne proračunske osnovice godišnje.

7.Na upit Državnog ureda za reviziju, klasa: 121-05/02-01/1 od 4. veljače 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na naknadu putnih troškova imaju službenici i namještenici koji koriste prijevoz za odlazak i dolazak s radnog mjesta.

Naknada putnih troškova svim službenicima i namještenicima, sukladno članku 49. stavku 1. i stavku 4. Kolektivnog ugovora, isplaćuje se na način da se isti, na početku godine za tekuću godinu, trebaju izjasniti o načinu,da li žele da im se osigura godišnja karta za mjesni prijevoz ili da im se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte.

Ukoliko službenik ili namještenik izabere da mu se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte, razliku iznosa mjesečne naknade za mjesni prijevoz i stvarnih troškova prijevoza podmiruje sam.

Službenici i namještenici, kojima se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte, ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz u vrijeme kada se nalaze na godišnjem odmoru (imaju pravo na naknadu za 11 mjeseci godišnje ) i kada su na bolovanju cijeli kalendarski mjesec. U slučaju bolovanja u trajanju kračem od cijelog kalendarskog mjeseca službeniku ili namješteniku ne odbija se naknada za prijevoz za dane koje je proveo na bolovanju, odnosno ima pravo na punu mjesečnu naknadu putnih troškova.

Službenicima i namještenicima kojima je osigurana godišnja karta za prijevoz ne odbija se naknada za vrijeme bolovanja.

Ukoliko, u mjestu u kojem službenik ili namještenik obavlja svoj redovni posao, nema godišnje karte za mjesni prijevoz, službeniku ili namješteniku osigurava se mjesečna karta ili naknada u visini mjesečne karte, ovisno o njegovom izboru.

Pravo na naknadu troškova u mjestu prebivališta, odnosno mjestu rada imaju i službenici i namještenici u kojima nije, zbog veličine mjesta, organiziran gradski javni prijevoz, na način da se visina izračunava prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz.

Službenicima i namještenicima isplaćuju se troškovi mjesnog i međumjesnog prijevoza ako je uobičajeno da sa stanice međumjesnog prijevoza treba (mora) koristiti i mjesni prijevoz do mjesta rada, odnosno ako postoji stvarni trošak korištenja navedenog prijevoza.

.

8.Na upit Uprave za zatvorski sustav, Zatvora u Puli, klasa: 121-01/02-01/01 od 8. veljače 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenik ili namještenik može ostvariti pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana ostvarenog nakon 01.01.2002., odnosno od dana primjene novog Kolektivnog ugovora.

9. Na upit Državnog hidrometeorološkog zavoda, klasa: 121-05/02-01/09 od 5. veljače 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita treba odgovoriti kao pod točkom 7. ovog zapisnika.

10. Na upit Ministarstva financija, Carinske uprave, klasa: 120-01/02-01/227 od 1. veljače 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službeniku ili namješteniku koji je radio na blagdan u nedjelju osnovna plaća uvečat će se za 150% (članak 39. stavak 3. Kolektivnog ugovora).

11.Na upit Kaznenog zavoda u Glini, klasa: 121-05/02-01/1 od 28. siječnja 2002. jednogasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita treba odgovoriti kao pod točkom 7. ovog zapisnika.

12. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Vukovarsko-srijemske županije, od 7 siječnja 2002. jednoglasni je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita treba odgovoriti kao pod točkom 7. ovog zapisnika.

13. Na upit Zavoda za unapređivanje školstva od 29. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Sudjelovanje na stručnom skupu subotom i nedjeljom ne smatra se prekovremenim radom u smislu članka 39. Kolektivnog ugovora, već službenim putom, te službenici i namještenici ne mogu s tog osnova koristiti slobodne dane (stavak 4. istog članka).

14. Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-53-84730/2-01 od 24.siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na pomoć u slučaju smrti člana obitelji koji je preminuo u 2000. godini službenik ili namještenik ostvaruje na temelju starog Kolektivnog ugovora(«NN», BROJ: 42/00). Novi Kolektivni ugovor primjenjuje se samo na slučajeve nastale od dana primjene istog, odnosno od 1. siječnja 2002.

15. Na upit Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije, klasa: 020-01/02-01/01 od 31. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Za ostvarivanje prava iz članka 62. Kolektivnog ugovora bitno je da službeniku ili namješteniku nedostaju najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu pri čemu nije od utjecaja po kojem osnovu istu ostvaruju, odnosno da li temeljem članka 30., 178. ili 179. Zakona o mirovinskom osiguranju.

16. Na upit Biserke Bulić, od 29. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Tumačenje članka 51. Kolektivnog ugovora odgađa se za slijedeću sjednicu.

17. Na upit Prekršajnog suda u Vinkovcima, broj: PS-1/02 od 22. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenici i namještenici, koji pješače više od tri stanice do radnog mjesta i nazad u mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz, ali isti nije prilagođen svim službenicima i namještenicima, imaju pravo na cijenu karte mjesečnog prijevoza sukladno članku 49. Kolektivnog ugovora.

18. Na upit Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, klasa: 023-01/02-01/02 od 24. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Za tumačenje članka 49. Koektivnog ugovora odgovoriti podnositelju upita kao pod točkom 4. zapisnika.

Pod «ostali članovi obtelji» u smislu članka 27. stavka 1. alineja 4. smatraju se braća, sestre, baka i djed, te roditelji supružnika.

19. Na upit Ministarstva financija, klasa: 120-01/02-01/1 od 24. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita odgovoriti kao pod točkom 8. zapisnika.

20. Na upit Anđelke Krejačić od 23. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Tumačenje članka 64. Kolektivnog ugovora odgađa se za slijedeću sjednicu.

21. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Vukovarsko-srijemske županije, od 8. siječnja 2002. jednoglasni je donijet

ZAKLJUČAK

Za obračun naknada temeljem ostvarenih prava iz članaka 43., 44. i 45. Kolektivnog ugovora primjenjuje se proračunska osnovica.

22. Na zamolbu Mie Jurak od 11. veljače 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Dopisom obavijestiti podnositelja zamolbe da Zajednička komisija nije nadležna za rješavanje o postojanju ili nepostojanju te o opsegu pojedinačnih prava i da o pojedinačnim pravima iz Kolektivnog ugovora odlučuje poslodavac.

23. Na upit Biserke Rogić od 29. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Tumačenje članka 51.. Kolektivnog ugovora odgađa se za slijedeću sjednicu.

Dovršeno u 14. sati.

 

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE

Nenad Vuković

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 26. veljače 2002.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja