SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 25. studenoga 2003.

ZAPISNIK

 

sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 25. studenog 2003. godine u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nazočni članovi: Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Marko Čičković, Nezavisni sindikat MUP-a,

Ante Urem, Sindikat policije Hrvatske,

Irena Cvitanović, Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

Milka Čeh, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Ostali nazočni: Vesna Šiklić Odak, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Započeto u 10 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije od 18. 09. 2003.

2. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora.

3. Razno

Ad. 1. Nakon provedene rasprave jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Prihvaća se zapisnik sa sjednice Zajedničke komisije od 18. 09. 2003.

Ad. 2. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet, osim Uz t. 4. C za koju je glasovalo 5 članova za i jedan protiv

ZAKLJUČAK

Donijeta su sljedeća tumačenja, odnosno dogovoreni odgovori prema točkama pripremnog materijala:

Uz t. 1.

čl. 6. Kolektivnog ugovora – pravo na odmor kod rada u turnusu

Sukladno čl. 6. st. 2. Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik koji radi u turnusima od 12 sati ima pravo na odmor (stanku) u trajanju od 60 minuta, a koje se sukladno st. 3. ubraja u radno vrijeme.

Vrijeme korištenja odmora utvrđuje rasporedom čelnik tijela vodeći računa da se odmor ne može odrediti u prva tri sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja dva sata prije završetka radnog vremena.

Rad službenika ili namještenika u turnusima od 24 sata nije propisan odredbama Kolektivnog ugovora, pa Zajednička komisija ne može dati tumačenje glede načina korištenja i trajanja odmora, odnosno stanke kod navedenog rada.

Uz t. 2.

čl. 51. Kolektivnog ugovora – pravo na isplatu jubilarne nagrade državnim dužnosnicima

Državni dužnosnici nisu službenici pa se na njih ne primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora, već odredbe Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojima su propisana sva materijalna prava koja im pripadaju za vrijeme obnašanja te dužnosti.

Uz t. 3.

čl. 35. Kolektivnog ugovora – pravo na osnovnu plaću prema broju odrađenih sati i sati na osnovu blagdana

Svi službenici i namještenici, neovisno o rasporedu radnog vremena, odnosno neovisno o tome da li rade u smjenama, turnusima ili pet radnih dana u tjednu (čl. 5. Kolektivnog ugovora) imaju pravo na osnovnu plaću iz čl. 35. Kolektivnog ugovora temeljem ostvarenog redovnog mjesečnog fonda sati. U redovan mjesečni fond sati ubrajaju se sati ostvareni kroz redovan rad i sati za koje se isplaćuje naknada plaće na osnovu državnih blagdana i zakonom određenih neradnih dana koji su bili u tom mjesecu.

Naknada plaće na osnovu državnih blagdana i zakonom određenih neradnih dana koji su bili u tom mjesecu isplaćuje se službeniku i namješteniku koji u te dane nije radio, ali bi u te dane prema unaprijed utvrđenom rasporedu radnog vremena radio da tada nije bio državni blagdan i zakonom određeni neradni dan.

Međutim, službenik ili namještenik nema pravo na naknadu plaće po osnovi državnih blagdana i zakonom određenih neradnih dana u slučaju da ti blagdani odnosno neradni dani «padaju» u dane kada službenik ili namještenik i inače ne bi radio (npr. ako blagdan pada u nedjelju, kada službenik ili namještenik i inače ne radi; te npr. ako blagdan pada u dan tijekom tjedna, ali službenik tog dana inače ne bi radio jer bi prema unaprijed utvrđenom rasporedu radnog vremena tog dana koristio tjedni odmor.)

Ako službenik ili namještenik radi na blagdan, nema pravo na naknadu plaće na osnovu blagdana, nego pravo na plaću uvećanu za 150%, a u slučaju da mu ostvareni sati rada prelaze redovan mjesečni fond sati i pravo na dodatak na osnovnu plaću za prekovremeni rad.

Uz t. 4.

čl. 39. Kolektivnog ugovora

A: – preraspodjela prekovremenih sati u narednom mjesecu

Podnositelja upita potrebno je izvijestiti da se u konkretnom slučaju – kada se po osnovi prekovremenog rada u jednom mjesecu koriste slobodni dani u jednom mjesecu - ne radi o preraspodjeli prekovremenih sati, nego o korištenju slobodnih dana umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, a broj slobodnih dana koje koristi službenik ili namještenik po osnovu prekovremenog rada, utvrđuje se na način da se broj ostvarenih sati prekovremenog rada preračunava u redovne sate rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 min. redovnog sata rada.)

B: - rad u turnusu

Rad organiziran na način da službenik ili namještenik radi od 08,00 h do 08,00 h sljedećeg dana a poslije toga ima odmor od 24 sata ili duže smatra se radom u turnusu. U navedenom slučaju službenik ili namještenik ima pravo na uvećanja osnovne plaće iz čl. 39. Kolektivnog ugovora (koji se međusobno ne isključuju) i to:

- 5% za rad u turnusu na ukupan broj odrađenih sati u turnusu tijekom mjeseca,

- 10% za rad u drugoj smjeni, ali samo za onaj dio sati turnusa odrađenih u drugoj smjeni,

- 40% za rad noću, ali samo za onaj dio sati turnusa odrađenih u noćnoj smjeni,

- 25% za rad subotom, ali samo za onaj dio sati turnusa odrađenih subotom,

- 35% za rad nedjeljom, ali samo za onaj dio sati turnusa odrađenih nedjeljom,

- 150% za rad na blagdane, neradne dane utvrđene zakonom i na Uskrs (u slučaju rada na te dane) i

- 50% na ostvarene prekovremene sate (u slučaju da im ostvareni sati rada prelaze redovan mjesečni fond sati, a u koji se mjesečni fond sati ubrajaju sati ostvareni kroz redovan rad i sati na osnovu državnih blagdana koji su bili u tom mjesecu).

Na upit da li postoji naputak o vođenju evidencije korištenja radnog vremena, te u vezi preraspodjele radnog vremena, podnositelju treba odgovoriti da navedeno nije propisano odredbama Kolektivnog ugovora, pa Zajednička komisija ne može dati tumačenje.

C: - pritužba na tumačenje čl. 39. doneseno na sjednici održanoj 18. rujna 2003. godine

Podnositelju pritužbe potrebo je dostaviti pojašnjenje tumačenja, iz točke 3. ovog Zapisnika.

Uz t. 5.

čl. 45. Kolektivnog ugovora – pravo na pomoć radi kupnje naočala

Podnositelju upita potrebno je dostaviti već dano tumačenje čl. 45. Kolektivnog ugovora uz napomenu da ova Komisija nije nadležna za rješavanje pojedinačnih zahtjeva, odnosno da o pojedinačnim zahtjevima za ostvarenje prava na pomoć odlučuje poslodavac.

Uz t. 6.

čl. 44. Kolektivnog ugovora – pravo na pomoć u slučaju smrti očuha

Maćeha i očuh nisu roditelji, pa u slučaju njihove smrti službeniku i namješteniku ne pripada pravo na pomoć iz čl. 44. st. 1. al. 3. Kolektivnog ugovora.

Uz t. 7.

čl. 49. – troškovi prijevoza za vrijeme odsutnosti s posla – izmjena tumačenja

Zbog učestalih upita o pravu na naknadu troškova prijevoz na posao i s posla u slučaju kada službenik određeni broj radnih dana u mjesecu nije radio (bolovanje, godišnji odmor i sl.), Zajednička komisija daje pojašnjenje:

Iz samog naziva instituta «pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla» razvidno je da se to pravo odnosi samo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, dakle samo u slučaju da je službenik ili namještenik radio.

Zbog tehničke nemogućnosti da se kod godišnje i mjesečne karte umanji njezina cijena za dane kada službenik nije radio – a nastavno tome, radi ravnopravnosti službenika i namještenika koji su umjesto kupnje godišnje ili mjesečne karte odabrali isplatu troškova prijevoza u visini 1/12 cijene godišnje karte odnosno u visini cijene mjesečne karte – u Dodatku Ia. Kolektivnom ugovoru izričito je propisano da se naknada troškova prijevoza isplaćuje svakog mjeseca u godini, što podrazumijeva naknadu troškova prijevoza za svaki mjesec u godini kada je službenik ili namještenik radio (barem jedan radni dan). Međutim, ako službenik ili namještenik nije radio niti jedan radni dan u kalendarskom mjesecu, tada nema pravo na naknadu troškova.

U slučaju kada kod mjesnog i međumjesnog prijevoza nema mogućnosti kupnje godišnje odnosno mjesečne karte, nego samo pojedinačne karte, naknada troškova prijevoza isplaćuje se u visini stvarnih izdataka – prema cijeni pojedinačne karte samo za dane kada je službenik ili namještenik radio.

Uz t. 8.

čl. 52. i čl. 53. – pravo na dar za djecu i božićnicu za vrijeme mirovanja radnog odnosa

Službenik ili namještenik nema prava iz čl. 52. i 53. Kolektivnog ugovora za vrijeme neplaćenog dopusta, obzirom da mu za to vrijeme miruju sva prava i obveze iz službe odnosno Kolektivnog ugovora.

Uz t. 9.

Čl. 9., 15., 14. i 45. – prava službenika stavljenih na raspolaganje Vladi RH, odnosno namještenika za vrijeme otkaznog roka

Službenici koji su stavljeni na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske, odnosno namještenici za vrijeme otkaznog roka, ostvaruju sva prava i obveze utvrđene Kolektivnim ugovorom za vrijeme trajanja raspolaganja, odnosno otkaznog roka.

Regres je pravo koje se veže uz korištenje godišnjeg odmora, pa pravo na regres u punom iznosu ostvaruje svaki službenik i namještenik koji je u tekućoj godini stekao pravo na korištenje godišnjeg odmora, te isti koristio, neovisno o tome da li je stekao pravo na puni godišnji odmor (čl. 9. Kolektivnog ugovora) ili pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada (čl. 14. Kolektivnog ugovora).

Dovršeno u 12 sati.

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE

Sanda Pipunić

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 25. studenoga 2003.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja