SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 19. lipnja 2002.

ZAPISNIK

sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 19. lipnja 2002. godine u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nazočni članovi: Nenad Vuković, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske,

Milka Čeh, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Ostali nazočni: Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Vesna Šiklić Odak, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Započeto u 10 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije od 06. 06. 2002.

2. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora.

Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Prihvaća se zapisnik sa sjednice Zajedničke komisije od 06. 06. 2002.

Ad. 2. Daju se mišljenja po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora, kako slijedi:

  1. Na upit Vesne Čorak, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na isplatu jubilarne nagrade službenik i namještenik stječe za 5, ili 10, ili 15, ili 20, ili 25, ili 30, ili 35, ili 40 godina neprekidne službe odnosno rada u državnim tijelima. Pravo na isplatu jubilarne nagrade ne pripada službeniku ili namješteniku koji je navršio više, a ne točno onoliko godina neprekidne službe koliko je navedeno u čl. 51. st. 1. Kolektivnog ugovora.

Pod neprekidnom službom odnosno radom u državnim tijelima smatra se ukupan neprekidan rad u svim tijelima državne vlasti.

Jubilarna nagrada koja je ranije isplaćena bez pravne osnove (bez ispunjenja uvjeta za isplatu jubilarne nagrade) zbog pogreške poslodavca ne može se prebijati sa iznosom jubilarne nagrade ostvarenoj u tekućoj godini.

Neovisno o tome, poslodavac može u posebnom postupku tražiti od službenika povrat pogrešno isplaćenog iznosa jubilarne nagrade sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

2. 2. Na upit Car Mirjane, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima (članak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na čije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama i u samoupravnim interesnim zajednicama svih razina.

Rad u ranijim Zavodima za urbanizam i komunalne poslove smatra se radom u tijelima državne vlasti iz razloga što su se u njima kao u organizaciji obavljali poslovi iz oblasti urbanizma prenijeti od strane općinske skupštine a za koje je poslove prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i korištenju građevinskog zemljišta (NN br. 14/73) bio nadležan općinski organ uprave, što znači da se na službenike zavoda primjenjivao Zakon o upravi.

3. 3. Na upit MiljenkeVlašić, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima (članak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na čije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama i u samoupravnim interesnim zajednicama svih razina.

Rad u ranijim Zavodima za urbanizam i komunalne poslove smatra se radom u tijelima državne vlasti iz razloga što su se u njima kao u organizaciji obavljali poslovi iz oblasti urbanizma prenijeti od strane općinske skupštine a za koje je poslove prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i korištenju građevinskog zemljišta (NN br. 14/73) bio nadležan općinski organ uprave, što znači da se na službenike zavoda primjenjivao Zakon o upravi.

Službeniku ili namješteniku koji je prije stavljanja na raspolaganje bio na porodiljnom dopustu ili bolovanju kao prosjek za izračun otpremnine iz čl. 59. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora uzima se osnovna plaća radnog mjesta koju bi primio da je radio (bez dodataka).

Sukladno članku 17. na početku kalendarske godine čelnik tijela donosi plan korištenja godišnjeg odmora, a nakon pribavljenog mišljenja rukovoditelja unutarnjih ustrojstvenih jedinica, vodeći računa i o pisanoj želji svakog pojedinog djelatnika, a koja želja nije obvezujuća za čelnika tijela.

Sukladno čl. 19. Kolektivnog ugovora Rješenje o korištenju godišnjeg odmora donosi čelnik tijela na osnovi plana korištenja godišnjeg odmora i to najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

4. Na upit Milana Smolčić, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita odgovoriti kao pod točkom 2. ovog Zapisnika.

5. Na upit Ljubice Široka, Lilijane Ribičić i Sonje Kos-Kutinjak,jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositeljima upita dopisom odgovoriti kao pod točkom 2. ovog Zapisnika.

6. Na upit Tomislava Iljića, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenik ili namještenik može ostvariti pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90. dana, ostvarenog nakon 01. 01. 2002., odnosno od dana primjene novog Kolektivnog ugovora, pri čemu nije od utjecaja kada je započeto bolovanje već činjenica da je od 01. 01. 2002. na bolovanju duže od 90 dana.

7. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika SP Okružni zatvor u Puli, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora imaju svi službenici i namještenici koji u obavljanju posla, odnosno službe trpe štetne utjecaje koje nije moguće otkloniti ni uz primjenu mjere zaštite na radu. Međutim, još nije sukladno čl. 16. st. 2. Kolektivnog ugovora donesen dodatak ugovora kojim bi se utvrdili poslovi na kojima, ni uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće otkloniti štetne utjecaje.

Sukladno čl. 15. st. 2. Kolektivnog ugovora ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može trajati više od 25 radnih dana u godini i to neovisno o broju uvećanih 18 radnih dana temeljem određenih mjerila iz st. 1. istog članka.

Sukladno čl. 16. st. 1. slijepi službenik ili namještenik, donator organa, kao i službenik i namještenik koji radi na poslovima na kojima, ni uz primjenu mjere zaštite na radu, nije moguće u potpunosti zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja, ima pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora u godini, što znači da u slučaju uvećanja 18 radnih dana iz čl. 15. st. 1. može koristiti godišnji odmor i više od 30 dana u godini ali ne manje od 30 dana.

8.Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika SP Sinj, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Obzirom na dvojbe koje su se pojavile nakon tumačenja članka 62. Kolektivnog ugovora, danog na sjednici Zajedničke komisije od 26. veljače 2002., o tome kojim službenicima i namještenicima ne može prestati državna služba odnosno rad bez osobnog pristanka, Zajednička komisija daje sljedeće pojašnjenje:

U smislu čl. 62. Kolektivnog ugovora zaštićenom kategorijom smatraju se službenici i namještenici kojima nedostaje do tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu iz čl. 30. Zakona o mirovinskom osiguranju (tzv. puna starosna mirovina), a ne do ostvarenja uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu iz čl. 31. i čl. 182. toga Zakona (umanjena starosna mirovina).

U smislu čl. 62. Kolektivnog ugovora nisu zaštićeni službenici i namještenici koji su ostvarili uvjete za punu starosnu mirovinu u prijelaznom razdoblju (čl. 178. i 179.) Zakona o mirovinskom osiguranju

9. Na upit Uprave za zatvorski sustav, Zatvora u Puli, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Za priznavanje statusa donatora (čl. 16. Kolektivnog ugovora) potrebno je utvrditi da je službenik ili namještenik donirao organ a isto se dokazuje medicinskom dokumentacijom o doniranju organa.

10. Na upit Straže Hrvatskog sabora, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod Ad. 2. točkom 3. Zapisnika od 06. 06. 2002.

11. Na upit Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod točkom 9. ovog Zapisnika.

12. Na upit Uprave za zatvorski sustav, Kaznionice u Lipovici, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod točkom 9. ovog Zapisnika.

13. Na upit Ministarstva financija, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod Ad. 2.točkom 26. Zapisnika od 6. 06. 2002.

14. Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Obzirom na uvjete rada - rad na poslovima s otežanim i posebnim uvjetima rada, u kojima rade vatrogasci, Zajednička komisija je mišljenja da isti imaju pravo na uvećanje godišnjeg odmora iz čl. 15. st. 1. toč. 1. al. 1. Kolektivnog ugovora.

Pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora iz čl. 16. st. 1. Kolektivnog ugovora pored slijepog službenika ili namještenika i donatora organa imaju i svi službenici i namještenici koji u obavljanju posla, odnosno službe trpe štetne utjecaje koje nije moguće otkloniti ni uz primjenu mjere zaštite na radu.

Međutim, još nije sukladno čl. 16. st. 2. Kolektivnog ugovora donesen dodatak ugovora kojim bi se utvrdili poslovi na kojima, ni uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće otkloniti štetne utjecaje.

15. Na upit Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Naknada putnih troškova svim službenicima i namještenicima, sukladno članku 49. stavku 1. i stavku 4. Kolektivnog ugovora, isplaćuje se na način da se isti, na početku godine za tekuću godinu, trebaju izjasniti o načinu,da li žele da im se osigura godišnja karta za mjesni prijevoz ili da im se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte.

Službenici i namještenici, kojima se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte, ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz u vrijeme kada se nalaze na godišnjem odmoru i kada su na bolovanju, službenom putu ili na korištenju slobodnih dana cijeli kalendarski mjesec. U slučaju bolovanja, službenog puta ili korištenja slobodnih dana u trajanju kračem od cijelog kalendarskog mjeseca službeniku ili namješteniku ne odbija se naknada za prijevoz za te dane odnosno ima pravo na punu mjesečnu naknadu putnih troškova.

Službenicima i namještenicima kojima je osigurana godišnja karta za prijevoz ne odbija se naknada za vrijeme bolovanja, službenog puta ili korištenja slobodnih dana.

16. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Podružnica državne uprave Split, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenik ili namještenik sa skraćenim radnim vremenom (čl. 64. Kolektivnog ugovora) ima pravo na otpremninu iz čl. 59. sukladno dužini ostvarenog radnog staža u tijelima državne vlasti.

17. Na upit Smilje Zorica, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti djeteta ili supružnika službenika i namještenika , službenik, namještenik ili njegova obitelj može ostvariti jednom u životu za pojedinog supružnika i njegovog djeteta, i to u godini u kojoj je invalidnost utvrđena.

18. Na upit Arijane Odak Tašler, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima (članak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na čije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama i u samoupravnim interesnim zajednicama svih razina.

Rad u bivšoj Službi društvenog knjigovodstva ne smatra se radom u državnoj službi.

19. Na upit Sindikata policije Hrvatske, Podružnica Zadar, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pod važnim odlukama za položaj državnih službenika i namještenika u smislu čl. 75. st. 1. i 2. al. 1. Kolektivnog ugovora podrazumijevaju se sve odluke kojima čelnik tijela odlučuje o položaju državnih službenika i namještenika kao što su pravilnici o unutarnjem redu, odluke o stavljanju službenika i namještenika na raspolaganje, odluke o otkazivanju većem broju namještenika, kao i sve druge odluke čelnika tijela kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada svih ili većeg broja zaposlenih državnih službenika i namještenika.

Odluke važne za položaj državnih službenika i namještenika ne mogu imati oznaku tajnosti.

Pod planom zapošljavanja i premještaja u smislu čl. 75. st. 2. al. 2. podrazumijeva se planiranje odnosno predviđanje i ocjena čelnika tijela o potrebi zapošljavanja određenog broja službenika i namještenika te premještaja zaposlenih službenika i namještenika za potrebe službe.

Odluka o dodjeli stanova na korištenje u nekom državnom tijelu ne spada u odluke važne za položaj državnih službenika i namještenika.

20. Na upit Općinskog suda u Garešnici, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na naknadu putnih troškova imaju službenici i namještenici koji koriste prijevoz za odlazak i dolazak s radnog mjesta.

Pravo na naknadu troškova u mjestu prebivališta, odnosno mjestu rada imaju i službenici i namještenici u kojima nije, zbog veličine mjesta, organiziran gradski javni prijevoz, na način da se visina izračunava prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz, međutim to pravo ostvaruju samo oni službenici i namještenici koji imaju stvarni trošak prijevoza (osobni automobil) uslijed odlaska i dolaska na posao neovisno o razdaljini.

21. Na upit Državnog inspektorata, PJ Zagreb, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

U slučaju dobrovoljnog davanja krvi službenik ili namještenik ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od dva radna dana s time da se kao prvi dan plaćenog dopusta uračunava dan kada je službenik ili namještenik dao krv dok se drugi dan plaćenog dopusta koristi neposredno iza prvog dana plaćenog dopusta.

Da je dobrovoljni davatelj krvi službenik ili namještenik dokazuje iskaznicom (knjižicom) dobrovoljnog davatelja u kojoj je upisan datum davanja krvi ovjeren od strane nadležne institucije.

Korištenje slobodnih dana umjesto uvećanja osnovne plaće može se koristiti samo u slučaju uvećanja osnovne plaće za prekovremeni rad a ne i za ostale slučajeve predviđene čl. 39. Kolektivnog ugovora.

Da li će službenik ili namještenik tražiti uvećanje osnovne plaće za prekovremeni rad ili će umjesto toga koristiti slobodne dane osobni je izbor službenika ili namještenika a ne pravo čelnika tijela da samostalno određuje.

Visinu dnevnica za službeno putovanje određuje Vlada svojom odlukom.

Dovršeno u 12. sati.

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 19. lipnja 2002.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja