SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 17. veljače 2004.

ZAPISNIK

sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 17. veljače 2004. godine u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nazočni članovi: Iva Bolač, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Marko Čičković, Nezavisni sindikat MUP-a,

Ante Urem, Sindikat policije Hrvatske,

Irena Cvitanović, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,

Milka Čeh, Središnji državni ured za upravu,

Sanda Pipunić, Središnji državni ured za upravu

Ostali nazočni: Vesna Šiklić Odak, Središnji državni ured za upravu.

Započeto u 10 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije od 25. 11. 2003. i 01. 12. 2003. godine.

2. Razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika Zajedničke komisije i izbor novog predsjednika i zamjenika predsjednika Zajedničke komisije.

3. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora.

4. Razno

Ad. 1. Nakon provedene rasprave jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije od 25. 11. 2003. i 01. 12. 2003. godine.

Ad. 2. Nakon provedene rasprave i glasovanje jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Razrješuje se Sanda Pipunić dužnosti predsjednika Zajedničke komisije i Nenad Vuković dužnosti zamjenika predsjednika zajedničke komisije.

Za predsjednika Zajedničke komisije izabran je Marko Čičković, a za zamjenika presjednika Sanda Pipunić.

Ad. 3. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Donijeta su sljedeća tumačenja, odnosno dogovoreni odgovori prema točkama pripremnog materijala:

Uz t. 1.

čl. 15. Kolektivnog ugovora – uvećanje dana godišnjeg odmora obzirom na dužinu radnog staža i obzirom na socijalne uvjete – hendikepirano dijete

Sukladno čl. 15. st. 1. toč. 3. Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik ima pravo na uvećanje godišnjeg odmora obzirom na dužinu ostvarenog radnog staža pri čemu se dužina ukupno navršenog radnog staža računa na dan početka korištenja godišnjeg odmora utvrđen u rješenju o korištenju godišnjeg odmora, a ako rješenje nije doneseno, na dan stvarnog početka korištenja godišnjeg odmora.

Pravo na uvećanje godišnjeg odmora ima roditelj, posvojitelj ili skrbnik hendikepiranog djeteta do navršene osamnaeste godine života odnosno sve do kraja redovnog školovanja djeteta.

Iznimno, pravo na uvećanje godišnjeg odmora ima roditelj, posvojitelj ili skrbnik hendikepiranog djeteta i nakon navršene osamnaeste godine života odnosno nakon redovnog školovanja djeteta, ako se radi o hendikepiranom djetetu koje se ne može samostalno brinuti o sebi, sve dok na temelju rješenja nadležnog tijela ima obvezu skrbiti o hendikepiranom djetetu odnosno dok mu je produženo roditeljsko pravo.

Podnositelja upita potrebno je izvijestiti da Zajednička komisija ostaje kod svojeg tumačenja od 26. 02. 2002. godine, odnosno da se «pod ostalim članovima obitelji» u smislu čl. 27. stavka 1. al. 4. smatraju braća, sestre, baka i djed, te roditelji supružnika.

Uz t. 2.

čl. 48. Kolektivnog ugovora, odnosno čl. 5. Dodatka Id – visina naknade za odvojeni život u slučaju osiguranja smještaja na teret korisnika državnog proračuna

Obzirom da je čl. 5. Dodatka Id Kolektivnom ugovoru utvrđeno da visina naknade za odvojeni život od obitelji službenika ili namještenika iznosi 1000,00 kuna, službenik ili namještenik ima pravo na puni iznos naknade, neovisno o tome da li mu je osiguran smještaj na teret korisnika državnog proračuna ili nije.

Uz t. 3.

čl. 15. st. 2. Kolektivnog ugovora –ukupno trajanje godišnjeg odmora za 2004. godinu

Sukladno čl. 1. Dodatka Id. Kolektivnom ugovoru ukupno trajanje godišnjeg odmora za 2004. godinu ne može iznositi više od 30 radnih dana.

Uz t. 4.

čl. 74. Kolektivnog ugovora – vođenje postupka zbog teške povrede službene dužnosti i udaljenje iz službe sindikalnog povjerenika

U smislu čl. 3. Kolektivnog ugovora, odredbe Kolektivnog ugovora primjenjuju se neposredno, osim ako pojedina pitanja nisu za službenike i namještenike povoljnije uređena drugim propisom ili općim aktom. U tom smislu, čl. 74. Kolektivnog ugovora, precizno je navedeno da za vrijeme obnašanja dužnosti sindikalnog povjerenika i šest mjeseci po isteku te dužnosti, sindikalnom povjereniku u državnom tijelu bez suglasnosti sindikata ne može prestati služba odnosno rad, osim po sili zakona, a niti se protiv sindikalnog povjerenika bez suglasnosti sindikata može pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti, kao ni udaljiti iz službe odnosno s rada do okončanja kaznenog postupka. Obzirom da čl. 74. Kolektivnog ugovora nije precizirana vrsta povrede službene dužnosti, mišljenje je Zajedničke komisije da se to odnosi na lake i teške povrede službene dužnosti.

Uz t. 5.

čl. 70. Kolektivnog ugovora

Odredba čl. 70. Kolektivnog ugovora odnosi se samo na sindikalne povjerenike i sindikalne predstavnike kada obavljaju sindikalne aktivnosti (čl. 181. Zakona o radu), a ne odnosi se na službenike koji sudjeluju u radu tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, raznim odborima i sl.

Uz t. 6.

75. Kolektivnog ugovora - kršenje odredbe čl. 75. i ništavnost odluke poslodavca donesene bez prethodne obavijesti Sindikata

Sukladno odredbama čl. 75. Kolektivnog ugovora prije donošenja odluka važnih za položaj državnih službenika i namještenika čelnik državnog tijela mora o tome obavijestiti sindikalnog povjerenika ili drugog ovlaštenog predstavnika Sindikata i mora mu priopćiti podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj državnih službenika i namještenika.

Nepostupanje čelnika tijela sukladno odredbama čl. 75. Kolektivnog ugovora – odnosno da o odlukama važnih za položaj državnih službenika i namještenika ne obavijesti sindikalnog povjerenika ili drugog ovlaštenog predstavnika Sindikata i da mu ne priopći podatke važne za donošenje odluke i sagledavanje njezina utjecaja na položaj državnih službenika i namještenika, te ako mu ne ostavi rok od osam dana za očitovanje o istom – kršenje je odredaba Kolektivnog ugovora, konkretno odredaba članka 75. Kolektivnog ugovora, ali Kolektivnim ugovorom nije propisana ništavnost tako donesenih odluka.

Podnositelja upita potrebno je izvijestiti da Zajednička komisija nije nadležna za tumačenje odredaba Zakona o radu, nego da se za to treba obratiti nadležnom Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva.

Uz t. 7.

čl. 41. Kolektivnog ugovora– što se smatra bolovanjem do 42 dana

Pod bolovanjem u smislu čl. 41. st. 1. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se bilo koje bolovanje do 42 dana odobreno od nadležnog liječnika neovisno o razlogu zbog kojeg je bolovanje odobreno (bolest službenika, njega bolesnog djeteta i sl.).

U slučaju bolovanja do 42 dana službeniku i namješteniku pripada naknada plaće najmanje u visini 85% od njegove osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem, bez obzira na visinu refundacije naknade od strane HZZO, što znači da razliku između visine refundiranih sredstava i visine naknade plaće za bolovanje do 42 dana sukladno Kolektivnom ugovoru snosi poslodavac.

Uz t. 8.

čl. 49. Kolektivnog ugovora

8.1. – pravo na naknadu troškova prijevoza policijskih službenika koji su smješteni u stacionarima uz policijsku postaju u kojoj rade

Pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza imaju svi službenici i namještenici neovisno o udaljenosti mjesta stanovanja i mjesta rada.

8.2. – pravo na novčanu naknadu zbog nemogućnosti korištenja godišnjeg odmora

Podnositelju upita potrebno je odgovoriti da odredbama Kolektivnog ugovora nije predviđena odgovornost poslodavca za štetu koju je poslodavac uzrokovao službeniku ili namješteniku povredom njegovih prava iz radnog odnosa, konkretno pravo na novčanu naknadu zbog nemogućnosti korištenja godišnjeg odmora u godini u kojoj je stekao to pravo, te se u tom slučaju primjenjuju odredbe Zakona o radu, odnosno opći propisi obveznoga prava (čl. 102. Zakona o radu), a koje odredbe Zajednička komisija nije nadležna tumačiti.

Uz t. 9.

čl. 16. Kolektivnog ugovora

Poslovi utvrđeni Uredbom o poslovima s posebnim uvjetima rada ne mogu se smatrati poslovima iz čl. 16. Kolektivnog ugovora - na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće u potpunosti zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja.

Uz t. 10.

čl. 98., 39. Kolektivnog ugovora

- od kada se primjenjuje tumačenje zajedničke komisije (dnevnica i dodaci na plaću)

Obzirom da tumačenja Zajedničke komisije nisu propisi, nego pojašnjenja odredaba Kolektivnog ugovora, ista se odnose na slučajeve iz Kolektivnog ugovora nastale od dana početka primjene Kolektivnog ugovora, odnosno od dana njegovoga potpisivanja - 13. prosinca 2001. godine, bez obzira kada je Zajednička komisija dala svoja tumačenja.

- što se smatra prekovremenim radom na službenom putu

Prekovremenim radom na službenom putu smatra se aktivno angažiranje službenika ili namještenika u obavljanju poslova radnog mjesta na koje je rješenjem raspoređen, dakle koji je radio na službenom putu i ostvario više sati od redovnog mjesečnog fonda sati.

- zakonom dozvoljeni broj sati prekovremenog rada

Zajednička komisija nije nadležna za tumačenje odredaba Zakona o radu.

Uz t. 11.

čl. 46. Kolektivnog ugovora

– službeni put radi izobrazbe i pravo na dodatke na osnovnu plaću

Zajednička komisija na sjednici održanoj 18. rujna 2003. godine, dala je sljedeće tumačenje:

«Dnevnica nije naknada za rad, odnosno zamjena za plaću, nego služi za pokriće povećanih troškova na službenom putu, te s obzirom da službenik dobiva plaću za svoj rad neovisno o tome da li je taj rad ostvaren u mjestu rada ili na službenom putu, onaj službenik koji je zbog specifičnosti poslova radnog mjesta radio na službenom putu noću, prekovremeno, subotom, nedjeljom, odnosno na blagdane, neradne dane utvrđene zakonom i na Uskrs (npr. vozači, službenici policije i drugi službenici kod obavljanja poslova osiguranja, pratnje, ispomoći i sl.), ima pravo na uvećanje osnovne plaće, odnosno plaće sukladno čl. 39. st. 1., 2. i 3. Kolektivnog ugovora, odnosno može koristiti slobodne radne dane za ostvarene sate prekovremenog rada sukladno st. 4. navedenog članka Kolektivnog ugovora.»

Navedeno tumačenje odnosi se samo na one službenike i namještenike koji na službenom putu obavljaju poslove na koje su rješenjem raspoređeni, a ne odnosi se na službenike i namještenike koji su upućeni na službeni put radi izobrazbe, seminara ili sl.

Službenicima i namještenicima upućenim na izobrazbu, seminare i sl. – pored plaće za redovan rad - pripada isključivo dnevnica, naknada prijevoznih troškova i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje, a ne i dodaci na plaću iz čl. 39. Kolektivnog ugovora.

-početak radnog vremena na službenom putu

Radi utvrđivanja eventualnih dodataka na plaću iz čl. 39. Kolektivnog ugovora treba uzeti da radno vrijeme službenika ili namještenika na službenom putu počinje teći od trenutka kada službenik ili namještenik počne obavljati poslove svog radnog mjesta na službenom putu, pa tako vozačima i drugim službenicima kod obavljanja poslova pratnje, osiguranja i sl. počinje teći od početka službenog puta, dok ostalim službenicima i namještenicima počinje teći tek od njihovog aktivnog angažiranja u obavljanju poslova njihovog radnog mjesta na službenom putu.

Dovršeno u 12 sati.

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE

Marko Čičković

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 17. veljače 2004.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja