SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 17. prosinca 2002.

ZAPISNIK

sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 17. prosinca 2002. godine u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nazočni članovi: Nenad Vuković, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Vlado Rebić, Nezavisni sindikat MUP-a,

Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske,

Irena Cvitanović, Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

Milka Čeh, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Ostali nazočni: Vesna Šiklić Odak, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Započeto u 11,30 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije od 11. 11. 2002.

2. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora.

Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Prihvaća se zapisnik sa sjednice Zajedničke komisije od 11. 11. 2002.

Ad. 2. Daju se mišljenja po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora, kako slijedi:

  1. Na upit Ministarstva financija, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Kako je posvojenje poseban oblik obiteljsko pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo te posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb (čl. 122. Obiteljskog zakona), to se posvojitelj i posvojenik u smislu članka 44. stavka 1. alineje 3. Kolektivnog ugovora smatraju roditeljem odnosno djetetom, pa službenik ili namještenik ili njegova obitelj ima pravo na pomoć u slučaju smrti posvojitelja odnosno posvojenika iz navedenog članka Kolektivnog ugovora.

2. Na upit Ministarstva vanjskih poslova, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji pripada službeniku ili namješteniku ako zbog mjesta stalnog rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji i ako je:

a) bio primljen u službu u mjesto rada u koje i iz kojeg nije mogao svakodnevno dolaziti i vraćati se iz mjesta prebivališta obitelji, ili

b) ako je tijekom službe u tijelu državne vlasti temeljem odredaba čl. 97. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, ili odredbama drugog zakona, bio premješten u drugo mjesto rada.

U slučaju da je pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji po odredbama nekog drugog zakona ili općeg akta regulirano na način koje je povoljnije za službenika ili namještenika primijenit će se odredbe istih (čl. 3. Kolektivnog ugovora) i obrnuto ako su nepovoljnije primijenit će se odredbe Kolektivnog ugovora (čl. 7. a Zakona o radu).

Pod pojmom obitelj u smislu članka 48. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se životna zajednica žene i muškarca (brak) sa ili bez djece kao i životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca (izvanbračna zajednica) koja je trajala duže pod uvjetom da imaju zajedničko dijete, te da obje životne zajednice imaju istu adresu stanovanja odnosno prebivalište.

Djeca se smatraju članom obitelji dok se nalaze na redovnom školovanju.

3. Na upit Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pod mjestom stanovanja u smislu čl. 49. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se prebivalište ili boravište službenika ili namještenika.

Boravište službenika ili namještenika dokazuje se potvrdom Policijske uprave o boravištu.

4. Na upit Ministarstva financija, Carinske uprave, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Za razliku od onih službenika i namještenika koji koriste samo mjesni javni prijevoz i imaju pravo na naknadu troškova u visini cijene godišnje karte ( čl.49. st. 1. Kolektivnog ugovora ), službenik ili namještenik koji ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne karte ( čl. 49. st. 2.) nema pravo na naknadu troškova prijevoza za vrijeme kada se nalazi na bolovanju dužem od mjesec dana ili godišnjem odmoru u trajanju dužem od mjesec dana. Ovo iz razloga što se navedenim službenicima i namještenicima isplaćuje naknada troškova prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne karte. Oni službenici i namještenici kojima se isplaćuje naknada troškova prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni pojedinačne karte ( u slučajevima kada ne postoji mjesečne karta javnog prijevoznika) nemaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dane kada su na bolovanju ili godišnjem odmoru i to bez obzira na trajanje bolovanja ili godišnjeg odmora.

Ako je službeniku ili namješteniku koji koristi bolovanje u trajanju dužem od mjesec dana a koji ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne karte, obzirom na čl. 49. st. 4. kojim je propisano da se naknada troškova prijevoza isplaćuje unaprijed i to najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući mjesec, već isplaćena naknada, jedan mjesec neće mu se isplatiti naknada troškova prijevoza. Isto tako onim službenicima i namještenicima kojima se isplaćuje naknada troškova prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni pojedinačne karte neće se isplatiti naknada troškova prijevoza za dane provedene na bolovanju, odnosno prilikom obračuna naknade za slijedeći mjesec odbit će im se cijena pojedinačne karte za te dane.

5. Na upit Trgovačkog suda u Varaždinu, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na naknadu troškova u mjestu prebivališta, odnosno mjestu rada imaju i službenici i namještenici u kojima nije, zbog veličine mjesta, organiziran gradski javni prijevoz, na način da se visina izračunava prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz, međutim to pravo ne ostvaruju oni službenici i namještenici koji nemaju stvarne troškove prijevoza uslijed male blizine mjesta stanovanja i mjesta rada.

Službenicima i namještenicima isplaćuju se troškovi mjesnog i međumjesnog prijevoza ako je uobičajeno da sa stanice međumjesnog prijevoza treba (mora) koristiti i mjesni prijevoz do mjesta rada, odnosno ako postoji stvarni trošak korištenja navedenog prijevoza, a ako zbog veličine mjesta nije organiziran javni prijevoz naknada troškova mjesnog prijevoza izračunava se prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz.

6. Na upit Marković Milice, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Dopisom odgovoriti podnositelju upita da ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni pojedinačne karte javnog prijevoznika.

7. Na upit Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Bolovanjem u smislu čl. 45. st. 1. al. 1. Kolektivnog ugovora smatra se i bolovanje uslijed komplikacija u trudnoći.

8. Na upit Sindikalne podružnice Općinskog suda u Donjem Miholjcu, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu (čl. 10. st. 1. Kolektivnog ugovora), odnosno u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca ako mu je narav posla da mora raditi prekovremeno ili noću ili nedjeljom ili blagdanom odnosno zakonom predviđenim neradnim danom (čl.10. st. 2. Kolektivnog ugovora), pri čemu se pod plaćom podrazumijeva umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža sukladno čl. 108. st. 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Službenicima i namještenicima isplaćuju se troškovi mjesnog i međumjesnog prijevoza ako je uobičajeno da sa stanice međumjesnog prijevoza treba (mora) koristiti i mjesni prijevoz do mjesta rada, odnosno ako postoji stvarni trošak korištenja navedenog prijevoza, a ako zbog veličine mjesta nije organiziran javni prijevoz naknada troškova mjesnog prijevoza izračunava se prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz.

9. Na upit Uprave za zatvorski sustav, Zavora u Splitu, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pod «osnovnom plaćom ostvarenoj u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem» (čl. 41. Kolektivnog ugovora) podrazumijeva se osnovna plaća službenika ili namještenika bez dodataka.

U slučaju bolovanja preko 42 dana zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu službeniku i namješteniku pripada naknada u 100% iznosu osnovne plaće bez obzira na visinu refundacije naknade od strane HZZO, što znači da razliku naknade do 100% iznosa snosi poslodavac.

Službenici i namještenici, koji žive u gradu gdje ne postoji godišnja karta javnog prijevoznika te im se naknada troškova prijevoza isplaćuje u visini cijene mjesečne karte javnog prijevoznika, odnosno ne isplaćuje im se 1/12 cijene godišnje karte, ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz u vrijeme kada se nalaze na godišnjem odmoru i kada su na bolovanju, službenom putu ili na korištenju slobodnih dana cijeli kalendarski mjesec. U slučaju bolovanja, službenog puta ili korištenja slobodnih dana u trajanju kraćem od cijelog kalendarskog mjeseca službeniku ili namješteniku ne odbija se naknada za prijevoz za te dane odnosno ima pravo na punu mjesečnu naknadu putnih troškova.

10. Na upit Carinske uprave, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Čl. 39.

Podnositelju upita odgovoriti kao pod Ad. 2. točkom 27. Zapisnika od 15 04. 2002.

Čl. 47. i 48.

Podnositelju upita odgovoriti kao pod Ad. 2. točkom 2. Zapisnika od 11. 11. 2002., te konkretno odgovoriti da nemaju pravo na terenski dodatak već pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji, a koja se isplaćuje u visini i na način propisan Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

11. Na upit Ministarstva vanjskih poslova, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Dopisom odgovoriti podnositelju upita da imenovani državni službenici imaju pravo na isplatu jubilarne nagrade sukladno čl. 51. Kolektivnog ugovora.

12. Na upit Državnog inspektorata, Područne jedinice Split, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Sukladno članku 49. stavku 5. Kolektivnog ugovora pravo na naknadu troškova u mjestu prebivališta, odnosno mjestu rada imaju i službenici i namještenici u kojima nije, zbog veličine mjesta, organiziran gradski javni prijevoz, na način da se visina izračunava u visini cijene godišnje karte javnog prijevoza prema najbližem mjestu u kojem je organiziran javni prijevoz, međutim to pravo ne ostvaruju oni službenici i namještenici koji nemaju stvarne troškove prijevoza uslijed male blizine mjesta stanovanja i mjesta rada.

13. Na upit Uprave za zatvorski sustav, Zatvora u Puli, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Kada službenik s jedne strane izbiva sa radnog mjesta zbog obnašanja dužnosti u tijelima lokalne samouprave raznim nadzornim odborima i sl. a s druge strane se ukazuje potreba za prekovremenim radom na njegovom radnom mjestu, Zajednička komisija je mišljenja da se istom ne mogu priznati prekovremeni sati već ih treba kompenzirati sa satima izbivanja sa radnog mjesta.

U slučaju izbivanja službenika zbog rada u sindikalnim organizacijama isti ima pravo na naknadu plaće za puno radno vrijeme sukladno čl. 71. i 72. Kolektivnog ugovora.

Odgovoriti podnositelju upita da Zajednička komisija nije nadležna za tumačenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

14. Na upit Sindikata pravosudne policije Hrvatske, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Sukladno čl. 5. Kolektivnog ugovora puno radno vrijeme službenika i namještenika je 40 sati tjedno a koje se raspoređuje u 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka. Sukladno čl.8. Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno, odnosno tjedni odmor subotom i nedjeljom. Iznimno ako je prijeko potrebno da službenik ili namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna, međutim ako isti radi potrebe posla ne može koristiti tjedni odmor tijekom sljedećeg tjedna, može ga koristiti naknadno prema odluci neposredno nadređenog službenika ili namještenika tijela državne vlasti.

U odnosu na konkretan upit potrebno je odgovoriti da službenici pravosudne policije u cijelosti imaju sva prava navedena u čl. 5. i čl. 8. Kolektivnog ugovora, odnosno da imaju pravo na 40 satno radno vrijeme tjedno kao i pravo na dane tjednog odmora.

Čl. 47. i 48.

Podnositelju upita odgovoriti kao pod Ad. 2. točkom 2. Zapisnika od 11. 11. 2002., te konkretno odgovoriti da nemaju pravo na terenski dodatak već pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji.

15. Na upit Marine Uzelac, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenik ili namještenik koji je u tekućoj godini započeo koristiti porodiljni dopust a koristi godišnju kartu za prijevoz nema pravo na godišnju kartu za narednu godinu već pravo na mjesečnu naknadu troškova prijevoza u visini 1/12 cijene godišnje karte nakon završetka porodiljnog dopusta, odnosno nakon povratka na rad.

16. Na upit Damira Sočo, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Dodaci na plaću iz čl. 39. Kolektivnog ugovora međusobno se ne isključuju što znači da u slučaju prekovremenog rada subotom, nedjeljom ili noću službenik ili namještenik ima pravo na dodatak na plaću i za prekovremeni rad i za rad subotom, nedjeljom ili noću ali za stvarno odrađene sate.

Podnositelju upita potrebno je odgovoriti da s obzirom da je puno radno vrijeme 40 sati tjedno i da se svaki daljnji ostvareni radni sat smatra prekovremenim da za ostvarene sate rada u nedjelju, noću ima pravo na dodatak na plaću za rad nedjeljom, za rad noću i za prekovremeni rad iz čl. 39. st. 1. Kolektivnog ugovora.

17. Na upit Zvonimira Škarić, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenik ili namještenik koji nije radio na blagdan ima pravo na naknadu plaće za taj dan a onaj koji je rado na blagdan ima pravo na plaću uvećanu za 150%.

18. Na upit Ministarstva pomorstva i veza, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Otpremnina iz čl. 43. i otpremnina iz čl. 59. Kolektivnog ugovora međusobno se isključuju, što znači da onaj službenik ili namještenik kojem je prestala služba istekom roka u kojem je bio na raspolaganju, odnosno kojem je prestao radni odnos zbog poslovnog ili osobno uvjetovanog otkaza temeljem čega je primio otpremninu, nema pravo na otpremninu zbog odlaska u mirovinu.

Dovršeno u 14. sati.

 

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE

Nenad Vuković

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 17. prosinca 2002.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja