SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 15. travnja 2002.

ZAPISNIK

sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Koletivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 15. travnja 2002. godine u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nazočni članovi: Nenad Vuković, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske,

Irena Cvitanović, Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

Milka Čeh, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Ostali nazočni: Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Vesna Šiklić Odak, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Započeto u 10 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije od 07. 03. 2002.

2. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora.

Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Prihvaća se zapisnik sa sjednice Zajedničke komisije od 07. 03. 2002.

Ad. 2. Daju se mišljenja po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora, kako slijedi:

  1. Na upit Sindikata državnih službenika i namještenika RH, Podružnica u Zlataru,. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pod neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima (članak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni odnos u Skupštini općine ali do 01. 01. 1994.godine, a ne smatra se rad u mjesnim zajednicama i rad u općinskom poglavarstvu.

2. 2. Na upit Općinskog državnog odvjetništva u Bujama, od 06. 03. 2002 ,. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima (članak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na čije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama i u samoupravnim interesnim zajednicama svih razina.

3. 3. Na upit Državnog zavoda za statistiku, od 11. 03. 2002. , jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službeniku ili namješteniku može se iznimno, i to samo ako poslodavac na traženje službenika ili namještenika nije omogučio korištenje drugog dijela godišnjeg odmora zbog izvršenja važnih i neodgodivih službeničkih poslova, omogućiti naknadno korištenje godišnjeg odmora (čl. 25. st. 3 K.U.) i nakon propisanog roka iz čl. 21. st. 3. Kolektivnog ugovora.

Pod «ostali članovi obtelji» u smislu članka 27. stavka 1. alineja 4. smatraju se braća, sestre, baka i djed, te roditelji supružnika.

Selidba u istom mjestu stanovanja podrazumijeva promjenu adrese stanovanja (preseljenje) u istom mjestu prebivališta, a selidba u drugo mjesto stanovanja podrazumijeva preseljenje u drugo mjesto prebivališta.

4. Na upit Ivana Solarića, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Na djelatne vojne osobe ne primjenjuje se Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

5.Na upit Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji od 25. 01. 2002. , jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima (članak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na čije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (stručne službe skupština i izvršnih vijeća, općinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama i u samoupravnim interesnim zajednicama svih razina.

Razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatraju se za stjecanje prava na jubilarnu nagradu iz čl.51. Kolektivnog ugovora radom u punom radnom vremenu (čl. 31. Zakona o radu).

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu (čl.51 st. 4.) za neprekidnu službu u trajanju propisanu čl. 51 st. 1. Kolektivnog ugovora.

6.Na upit Ministarstva financija, Carinske uprave od 20. 02. 2002., jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Ako je službenik ili namještenik odsutan iz službe zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće najmanje u visini 85% od njegove osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem ( članak 41. stavak 1. Kolektivnog ugovora ), a osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža ( članak 35. stavak 2. Kolektivnog ugovora ).

7. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Vukovarsko-srijemske županije od 25. 02 2002., jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Radni staž ostvaren u tijelima državne vlasti u drugim republikama i autonomnim pokrajinama bivše SFRJ ne smatra se radnim stažem iz članka 51. Kolektivnog ugovora.

Odsluženje vojnog roka ne smatra se za stjecanje prava na jubilarnu nagradu iz čl. 51 Kolektivnog ugovora prekidom službe u državnom tijelu, već mirovanjem radnog odnosa, ali se period tog mirovanja ne uračunava u ukupne godine neprekidne službe.

8.Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Podružnica Ludbreg, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenici i namještenici koji su stavljeni na raspolaganje, odnosno na otkazni rok a ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu ostvaruju pravo na otpreminu prema odredbama članka 59. Kolektivnog ugovora.

Obveza davanja osobnog pristanka za prestanak službe, odnosno rada iz članka 62. Kolektivnog ugovora odnosi se samo na službenike i namještenike kojima nedostaju najviše tri godine do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu.

9. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Podružnica Kutina, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenik ili namještenik ima pravo na plaćeni dopust od dva dana kao dobrovoljni davatelj krvi (članak 27. stavak 1. alineja 7. Kolektivnog ugovora ) za svako davanje krvi u tijeku godine.

10. Na upit Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Čl. 59. st. 4..

Dopisom odgovoriti kao pod Ad.3 Točka 5. Zapisnika od 26. 02. 2002

Čl. 59. st. 1. i 2.

Dopisom odgovoriti kao pod Ad. 2 Točka 9. Zapisnika od 07. 03. 2002

Čl. 60.

Na program zbrinjavanja viška namještenika sukladno članku 60. Kolektivnog ugovora odgovarajuće se primjenjuje Zakon o radu, dok se za službenike koji su na raspolaganju primjenjuje Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji u svojim odredbama nije predvidio obvezu izrade programa zbrinjavanja viška službenika.

Čl. 62.

Dopisom odgovoriti kao pod Ad.3 Točka 15. Zapisnika od 26. 02. 2002

11. Na upit Tuholjak Mustafe, jednogasno je donijet

ZAKLJUČAK

Obzirom da se na djelatne vojne osobe ne primjenjuje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, ostvareni radni staž s tog osnova ne može se priznati kao radni staž ostvaren u državnoj službi za ostvarenje prava na otpremninu iz čl. 59. Kolektivnog ugovora.

12. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika Virovitičko-podravske županije, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Na službenike i namještenike u jedinicama lokalne samouprave ne primjenjuje se Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

13. Na upit Ministarstva kulture od 20. 02 2002. , jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Za ostvarenje prava iz čl. 10. st. 2 Kolektivnog ugovora nije potrebno utvrđivati posebne kriterije, već je dovoljno da državni službenik ili namještenik obavlja posao, odnosno službu čija je narav takva da mora raditi prekovremeno ili noću ili nedjeljom ili blagdanom odnosno zakonom predviđenim neradnim danom, što znaći da to nije izuzetak, nego pravilo.

Službenik ili namještenik može ostvariti pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana ostvarenog nakon 01.01.2002., odnosno od dana primjene novog Kolektivnog ugovora.

14. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Podružnica Osijek, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pod ovlaštenom osobom iz čl. 63. Kolektivnog ugovora, odnosno tijelom nadležnim za ocijenu da kod službenika ili namještenika postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti podrazumijeva se liječnik specijalista ili nadležno tijelo medicinskog vještačenja (komisija) pri Zavodu za zdravstveno osiguranje.

15. Na upit Miroslava Kolara, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Ostvarenje prava na 30 dana godišnjeg odmora iz članka 16. Kolektivnog ugovora odnosi se isključivo na slijepe službenike i namještenike, donatore organa i na one službenike i namještenike koji rade na poslovima na kojima, ni uz primjenu mjere zaštite na radu,nije moguće u potpunosti zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja.

16. Na upit Bolnice za osobe lišene slobode, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na najmanje 30 dana godišnjeg odmora imaju svi službenici i namještenici koji u obavljanju posla, odnosno službe trpe štetne utjecaje koje nije moguće otkloniti ni uz primjenu mjere zaštite na radu. Međutim, još nije sukladno čl. 16. st. 2. Kolektivnog ugovora donesen dodatak ugovora kojim bi se utvrdili poslovi na kojima, ni uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće otkloniti štetne utjecaje.

17. Na upit Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Člankom 58. Kolektivnog ugovora propisana je obveza službenika i namještenika odrađivanja otkaznog roka u slučaju kada isti daju otkaz i to u trajanju od mjesec dana ili kraćem ovisno o sporazumu s čelnikom tijela ili iznimno zbog neodgodivih poslova do najviše tri mjeseca, dok je člankom 61. propisano pravo prednosti pri zapošljavanju u državnim tijelima u roku od dvije godine nakon prestanka službe onih službenika i namještenika koji su dobili otkaz uslijed toga što je za njihovim radom prestala potreba u državnom tijelu.

18. Na upit Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Rad u bivšim mjesnim zajednicama ne smatra se radom u državnoj službi odnosno državnim tijelima.

Za priznavanje statusa donatora (čl. 16. Kolektivnog ugovora) potrebno je utvrditi da je službenik ili namještenik donirao organ a isto se dokazuje medicinskom dokumentacijom o doniranju organa.

Službenik ili namještenik može ostvariti pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana ostvarenog nakon 01.01.2002., odnosno od dana primjene novog Kolektivnog ugovora.

19. Na upit Trgovačkog suda u Osijeku, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita odgovoriti kao pod AD 3 točkom 8. Zapisnika od 26. 02.2002.

20. Na upit Županijskog suda u Požegi, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita odgovoriti kao pod AD 3 točkom 8. Zapisnika od 26. 02.2002.

21. Na upit Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita odgovoriti kao pod AD 3 točkom 8. Zapisnika od 26. 02.2002.

22. Na upit Trgovačkog suda u Bjelovaru, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita odgovoriti kao pod AD 3 točkom 8. Zapisnika od 26. 02.2002.

23. Na upit Biserke Rogić od 29. siječnja 2002. jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenici i namještenici zaposleni u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ostvaruju svoja prava i obveze iz rada i po osnovu rada na temelju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

24. Na upit Biserke Bulić, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita odgovoriti kao pod AD 2 točkom 23. ovog Zapisnika.

25. Na upit Ureda predsjednika, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Rad u bivšim mjesnim zajednicama ne smatra se radom u državnoj službi odnosno državnim tijelima.

26. Na upit Tajništva Hrvatskog sabora, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenica ili namještenica koja zbog porodnog dopusta nije iskoristila godišnji odmor u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, ima pravo isti iskoristiti do 30.06. iduće godine (Čl. 22. Kolektivnog ugovora)

27. Na upit Ministarstva financija-Porezne uprave, Područnog ureda Dubrovnik, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Da li će službenik ili namještenik tražiti uvećanje osnovne plaće za rad u slučajevima određenim čl. 39. st. 1. 2. i 3. Kolektivnog ugovora ili će umjesto toga koristiti slobodne dane ( st. 4. istog članka) osobni je izbor službenika ili namještenika a ne pravo čelnika tijela da samostalno određuje.

Dovršeno u 12. sati.

 

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE

Nenad Vuković

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 15. travnja 2002.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja