SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 14. ožujka 2003.

ZAPISNIK

sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 14. ožujka 2003. godine u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nazočni članovi: Nenad Vuković, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Vlado Rebić, Nezavisni sindikat MUP-a,

Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske,

Irena Cvitanović, Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

Milka Čeh, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Ostali nazočni: Vesna Šiklić Odak, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Započeto u 9 sati.

 

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije od 28. 02. 2003.

2. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora.

3. Razno

Ad. 1. Nakon provedene rasprave s pet glasova za i jedan protiv donijet je

ZAKLJUČAK

Prihvaća se zapisnik sa sjednice Zajedničke komisije od 28. 02. 2002.

Ad. 2. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet, osim Uz t. 2. za koju je glasovalo 5 članova za i jedan protiv

ZAKLJUČAK

Donijeta su sljedeća tumačenja, odnosno dogovoreni odgovori prema točkama pripremnog materijala:

Uz t. 1.

Pravo na naknadu troškova prijevoza imaju svi službenici i namještenici koji koriste prijevoz za odlazak i dolazak s radnog mjesta.

Mjesni prijevoz

Pod pojmom mjesni prijevoz podrazumijeva se javni prijevoz organiziran u mjestu rada službenika i namještenika (autobusne ili tramvajske linije na lokalnoj razini).

U mjestu gdje postoji mogućnost kupnje godišnje karte troškovi prijevoza svim službenicima i namještenicima isplaćuju se na način da se isti, na početku godine za tekuću godinu, trebaju izjasniti o načinu, da li žele da im se osigura godišnja karta za mjesni prijevoz ili da im se svaki mjesec isplaćuje 1/12 cijene godišnje karte.

U mjestu gdje ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte troškovi prijevoza isplaćuju se na način da službenici i namještenici:

a) koji stanuju, odnosno imaju prebivalište ili boravište, više od 1 km od mjesta rada imaju pravo na mjesečnu kartu ili, ovisno o njihovoj želji, pravo na naknadu troškova u visini cijene mjesečne karte, a ako u mjestu rada ne postoji mogućnost kupnje mjesečne karte, već samo dnevne karte, imaju pravo na isplatu naknade troškova u visini stvarnih izdataka prema cijeni pojedinačne ( dnevne) karte.

b) koji stanuju, odnosno imaju prebivalište ili boravište, na udaljenosti manjoj od 1 km imaju pravo na naknadu troškova prijevoza jednom godišnje u visini 1/12 cijene godišnje karte najbližeg mjesta u kojem postoji mogućnost kupnje godišnje karte.

U mjestu rada gdje nije organiziran mjesni prijevoz službenici i namještenici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene godišnje karte najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran, a isplaćuje se na način da službenici i namještenici:

a) koji stanuju, odnosno imaju prebivalište ili boravište, više od 1 km od mjesta rada imaju pravo na 1/12 cijene godišnje karte najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran, koja im se isplaćuje svaki mjesec.

b) koji stanuju, odnosno imaju prebivalište ili boravište, na udaljenosti manjoj od 1 km imaju pravo na naknadu troškova prijevoza jednom godišnje u visini 1/12 cijene godišnje karte najbližeg mjesta u kojem postoji mogućnost kupnje godišnje karte.

Međumjesni prijevoz

Pod pojmom međumjesni javni prijevoz podrazumijeva se javni prijevoz organiziran za prijevoz između dva ili više mjesta koji može biti županijski ili međužupanijski ovisno o mjestu prebivališta službenika ili namještenika.

Ako službenik i namještenik mora sa stanice međumjesnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz do posla, pored troškova međumjesnog prijevoza isplaćuju im se i troškovi mjesnog prijevoza i to ovisno o mjesnim prilikama i o udaljenosti stanice međumjesnog prijevoza i mjesta rada, odnosno kao i za službenike i namještenike koji koriste samo mjesni prijevoz.

Ako službenik i namještenik koji koristi međumjesni prijevoz, koristi i mjesni prijevoz u mjestu prebivališta, ima pravo na naknadu troškova prijevoza od mjesta stanovanja do stanice međumjesnog prijevoza sukladno stavku 4. i 5. članka 49. Kolektivnog ugovora.

Iznimno, kada red vožnje javnog prijevoznika nije prilagođen radnom vremenu, pa službenik ili namještenik mora pri dolasku na posao koristi jednu vrstu prijevoza ( npr. vlak), a pri odlasku s posla mora koristiti drugu vrstu javnog prijevoza (npr. autobus), naknada troškova prijevoza utvrđuje mu se u visini stvarnih troškova..

Za vrijeme odsutnosti službenika ili namještenika iz službe odnosno s radnog mjesta tijekom godine duljem od jednog kalendarskog mjeseca, službenik ili namještenik nema pravo na naknadu troškova prijevoza za taj mjesec.

Uz t. 2.

Pravo na dodatak na plaću za 8% odnosno 15% imaju službenici koji su završili poslijediplomski sveučilišni znanstveni studij za stjecanje akademskog stupanja magistra znanosti (mr. sc.), odnosno akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.), ako znanstveni stupanj nije uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi i ako je znanstveni stupanj u funkciji poslova radnog mjesta na kojem službenik radi.

Službenici koji su završili poslijediplomski stručni studij i stekli stručni naziv magistar (mr.), kao i službenici koji su završili poslijediplomski sveučilišni umjetnički studij i stekli akademski stupanj magistra umjetnosti (mr. art.) nemaju pravo na dodatak na plaću iz čl. 39. st. 3. Kolektivnog ugovora.

Kod utvrđivanja da li je znanstveni stupanj u funkciji poslova radnog mjesta bitno je utvrditi da li akademski stupanj odnosno znanstveno područje iz kojeg je stečen akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti službenik može koristiti u okviru opisa poslova radnog mjesta na koje je raspoređen odnosno u okviru upravnog područja koje njegovo radno mjesto pokriva.

Uz t. 3.

Pravo na otpremninu iz čl. 43. Kolektivnog ugovora ostvaruje službenik ili namještenik kada mu prestaje državna služba zbog odlaska u bilo koju vrstu mirovine.

Uz t. 4.

Pravo na pomoć u slučaju neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana službenik ili namještenik može ostvariti samo jednom godišnje, pod uvjetom da je kontinuitet od 90 dana neprekidnog bolovanja navršio u tekućoj godini za koju se isplaćuje pomoć.

Uz t. 5.

Neovisno o broju djece rođene nakon jedne trudnoće službenik ili namještenik ima pravo na 5 radnih dana plaćenog dopusta u jednoj kalendarskoj godini.

Pravo na plaćeni dopust ostvaruje službenik ili namještenik i u slučaju smrti izvanbračnog supružnika pod uvjetom da se radi o životnoj zajednici neudane žene i neoženjenog muškarca (izvanbračna zajednica) koja je trajala dulje vrijeme i stvara imovinsko-pravne učinke sukladno čl. 3. i 262. Obiteljskog zakona.

Uz t. 6.

Službenik ili namještenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti iz čl. 27. i 28. Kolektivnog ugovora. Ako se službenik ili namještenik u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust nalazi na godišnjem odmoru ili bolovanju ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust, niti može prekinuti godišnji odmor ili bolovanje radi korištenja prava na plaćeni dopust i nakon toga nastaviti korištenje godišnjeg odmora ili bolovanja.

Uz t. 7.

Obveza čelnika državnog tijela da osigura uvjete za rad Sindikata iz čl. 77. Kolektivnog ugovora odnosi se samo na osiguranje uvjeta rada sindikalne podružnice u tom državnom tijelu i sindikalnog povjerenika koji je registriran za tu sindikalnu podružnicu.

Uz t. 8.

Upućivanje službenika i namještenika na izobrazbu (seminar) u mjesto izvan sjedišta državnog tijela smatra se službenim putem u smislu čl. 46. Kolektivnog ugovora.

Pitanje, da li službenik može u svojem redovnom radnom vremenu, temeljem kojeg prima plaću svog radnog mjesta, održavati predavanja i s tog osnova ostvarivati i naknadu za predavanja nije predmet Kolektivnog ugovora, pa se ova Komisija o tome ne može očitovati.

Kod obračuna plaće poslodavac je dužan pored osnovne plaće prikazati i sve dodatke na plaću iz čl. 39. Kolektivnog ugovora.

Uz t. 9.

Čelnik tijela dužan je izraditi program zbrinjavanja viška namještenika ako zbog tehničkih i organizacijskih razloga namjerava u roku od šest mjeseci otkazati rad za najmanje petero radnika.

Namještenici kojima se u roku od mjesec dana od dana donošenja programa zbrinjavanja osigura zaposlenje kod privatnog poslodavca, ostvaruju pravo na otpremninu iz čl. 59. st. 2. Kolektivnog ugovora iz razloga što im je prestala služba u državnom tijelu.

Uz t. 10.

Rad policijskih službenika smatra se u smislu čl. 15. st. 1. toč. 1. al. 1. Kolektivnog ugovora radom na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada. Uvećanje radnih dana godišnjeg odmora iz čl. 15. st. 1. toč. 1. al. 1. i čl. 15. st. 1. toč. 1. al. 2. međusobno se ne isključuje.

Uz t. 11.

Podnositelju upita potrebno je odgovoriti da je tumačenje čl. 39. st.1. al. 5. Kolektivnog ugovora, a koje je dostavljeno Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, dopisom klasa: 120-01/02-01/40, Ur. broj: 514-10-02-02-2, donijeto na sjednici Zajedničke komisije održanoj 6. lipnja 2002. godine i da nije osobno tumačenje predsjednika Zajedničke komisije.

Uz t. 12.

Podnositelju upita potrebno je odgovoriti da pravo na pomoć u slučaju nastanka teške invalidnosti djeteta, službenik ili namještenik može ostvariti jednom u životu za pojedinog supružnika i njegovog djeteta, i to u godini u kojoj je invalidnost utvrđena i da navedeno pravo ne isključuje pravo iz čl. 45. st. 1. al. 3. Kolektivnog ugovora na pomoć radi nabave prijeko potrebnih medicinskih pomagala odnosno pokrića participacije pri liječenju odnosno kupnji prijeko potrebnih lijekova u visini jedne proračunske osnovice.

Ad. 3. Nakon provedene rasprave jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Zaključak Zajedničke komisije sa sjednice održane 28. veljače 2003. godine pod Ad. 3 potrebno je dostaviti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Ivici Račanu, podpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske Goranu Graniću i predstojniku Ureda za socijalno partnerstvo Vitomiru Begoviću na znanje.

Dovršeno u 13. sati.

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE

Sanda Pipunić

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 14. ožujka 2003.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja