SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 11. studenog 2002.

ZAPISNIK

sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 11. studenog 2002. godine u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Nazočni članovi: Nenad Vuković, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske,

Irena Cvitanović, Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

Milka Čeh, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Sanda Pipunić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,

Ostali nazočni: Vesna Šiklić Odak, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Započeto u 11 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. 1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Zajedničke komisije od 17. 09. 2002.

2. 2. Rješavanje po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora.

Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Prihvaća se zapisnik sa sjednice Zajedničke komisije od 17. 09. 2002.

Ad. 2. Daju se mišljenja po zahtjevima za tumačenje Kolektivnog ugovora, kako slijedi:

  1. Na upit Obavještajne agencije, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenik kojem je sporazumno prestala državna služba zbog odlaska u zastupničku mirovinu nema pravo na otpremninu iz čl. 43. Kolektivnog ugovora sukladno čl. 18. Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru («Narodne novine», broj:55/00) kojim je propisano da zastupnik kod ostvarivanja prava na zastupničku mirovinu nema pravo na otpremninu niti je može ostvariti po općim propisima kojima se uređuje ovo pravo za sve zaposlenike u Republici Hrvatskoj.

  1. 2. Na upit Ministarstva pomorstva, prometa i veza, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji pripada službeniku ili namješteniku ako zbog mjesta stalnog rada, različitog od prebivališta njegove obitelji, živi odvojeno od obitelji i ako je:

a) a) bio primljen u službu u mjesto rada u koje i iz kojeg nije mogao svakodnevno dolaziti i vraćati se iz mjesta prebivališta obitelji, ili

b) b) ako je tijekom službe u tijelu državne vlasti temeljem odredaba čl. 97. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, ili odredbama drugog zakona, bio premješten u drugo mjesto rada.

U slučaju da je pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji po odredbama nekog drugog zakona ili općeg akta regulirano na način koje je povoljnije za službenika ili namještenika primijenit će se odredbe istih (čl. 3. Kolektivnog ugovora) i obrnuto ako su nepovoljnije primijenit će se odredbe Kolektivnog ugovora (čl. 7. a Zakona o radu).

Pravo na naknadu za povećane stvarne troškove života za rad na terenu-terenski dodatak (čl. 47. Kolektivnog ugovora) pripada službeniku ili namješteniku koji je od strane poslodavca privremeno upućen na rad a za obavljanje poslova radnog mjesta na koji je raspoređen izvan sjedišta tijela državne vlasti i izvan mjesta njegova stalnog boravka ( dakle ne radi se o premještaju iz čl. 97. Zakona o državnim službenicima i namještenicima) i to na ime troškova prehrane i drugih troškova zaposlenika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se namiruju na teret Vlade.

Terenski dodatak i naknada za odvojeni život od obitelj međusobno se isključuju.

  1. 3. Na upit Nataše Poljak, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Ponovnim razmatranjem čl. 49. Kolektivnog ugovora, a obzirom da je u stavku 1. propisano da službenik ili namještenik ima pravo na godišnju kartu za prijevoz mjesnim javnim prijevozom ili naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini cijene godišnje karte, te obzirom da je u stavku 4. propisano da se naknada troškova prijevoza isplaćuje unaprijed i to najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući mjesec, Zajednička komisija je mišljenja da oni službenici i namještenici koji su izabrali da im se isplaćuje mjesečna naknada imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini 1/12 cijene godišnje karte , dakle za svih 12 mjeseci u godini neovisno o tome da li se nalaze na godišnjem odmoru, bolovanju, službenom putu ili na korištenju slobodnih dana, pa u tom smislu mijenja svoje tumačenje čl. 49. Kolektivnog ugovora i stavlja izvan snage ranija tumačenja u dijelu koji se odnosi na naprijed navedeno.

4. Na upit Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Dopisom obavijestiti podnositelja upita da ova Komisija nije nadležna za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama već Komisija za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora koja djeluje pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

5. Na upit MUP-a, PU Sisačko-moslavačke, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pod visinom stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte iz čl. 49. st. 2. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se trošak u punom iznosu cijene mjesečne odnosno pojedinačne karte javnog prijevoznika u međumjesnom javnom prijevozu koji službenik ili namještenik ima prilikom prijevoza na posao i sa posla. U slučaju da javni prijevoznik nema mjesečne karte naknada troškova određuje se prema cijeni pojedinačne karte.

Ako je od mjesta prebivališta službenika ili namještenika do mjesta rada organiziran javni prijevoz isti imaju pravo na naknadu troškova toga prijevoza unatoč činjenici da isti mogu koristiti razdaljinu bez organiziranog prijevoza koja smanjuje razdaljinu za putovanje.

Smjenski rad podrazumijeva naizmjenični rad u različitim smjenama, a dodatak na plaću za smjenski rad iz članka 39. stavka 1. alineja 5. Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik ostvaruje samo za stvarno odrađene sate u drugoj smjeni. U slučaju da službenik ili namještenik stalno radi u drugoj smjeni ne radi se o smjenskom radu i nema pravo na dodatak za smjenski rad u drugoj smjeni. Rad u turnusima ne smatra se smjenskim radom pa službenici i namještenici koji rade u turnusima nemaju pravo na dodatak na plaću za rad u drugoj smjeni.

U konkretnom slučaju ne radi se o smjenskom radu već o radu u turnusu.

6. Na upit Udruge radničkih sindikata, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Podnositelju upita potrebno je odgovoriti kao pod točkom 2. ovog Zapisnika uz napomenu da u konkretnom slučaju navedeni službenici nemaju pravo na terenski dodatak iz čl. 47. Kolektivnog ugovora već pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji iz čl. 48. Kolektivnog ugovora.

Svi službenici i namještenici imaju pravo na osnovnu plaću iz čl. 35. Kolektivnog ugovora u što ulazi i fond sati u dane državnih blagdana i neradnih dana neovisno o tome da li su u te dane bili raspoređeni u službi. Oni službenici i namještenici koji rade u dane državnih blagdana i neradnih dana sukladno čl. 39. st. 2. Kolektivnog ugovora imaju pravo na uvećanje osnovne plaće za 150 %.

7. Na upit Ministarstva vanjskih poslova, Zatvor u Zagrebu, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Traženo tumačenje odgađa se za sljedeću sjednicu.

8. Na upit Općine Maruševec, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Dopisom odgovoriti da se na djelatnike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne primjenjuje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

9. Na upit Sindikata policije Hrvatske, Podružnica Split, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Obzirom da Zajednička komisija nije nadležna za tumačenje Zakona o državnim službenicima i namještenicima a kojim je propisano da troškove polaganja državnog stručnog ispita vježbenika i osoba primljenih u državnu službu snosi državno tijelo koje ih je uputilo na polaganje ispita (čl. 86. navedenog Zakona) potrebno je zahtjev za tumačenje uputiti na nadležno ministarstvo.

10. Na upit MUP-a, Uprave pravnih i kadrovskih poslova, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Dnevnica iz čl. 46. Kolektivnog ugovora i dodaci na plaću iz čl. 39. međusobno se isključuju.

11. Na upit MUP-a, Policijske uprave istarske, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Ostvarenje prava na pomoć iz čl. 45. Kolektivnog ugovora u visini jedne proračunske osnovice u bilo kojem slučaju propisanom navedenim člankom ne isključuje pravo na pomoć u drugim propisanim slučajevima.

12. Na upit Sindikata policije Hrvatske, PU Vukovarsko-srijemske, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Službenik i namještenik koji od mjesta prebivališta do mjesta rada ima organiziran međumjesni javni prijevoz sa presjedanjem (nema direktno organiziran prijevoz) što obuhvaća dvije relacije koje zajedno ne prelaze 100 kilometara ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte za obje relacije a po izračunu javnog prijevoznika.

13. Na upit Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Pod ozljedom na radu iz čl. 41. Kolektivnog ugovora podrazumijeva se ona ozljeda službenika i namještenika nastala na radnom mjestu, na redovnom putu od stana do mjesta rada i obratno, na putu poduzetom radi izvršavanja radnih zadataka (službeni put i slično) i na putu poduzetom radi stupanja na rad a koja je prouzročena neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem i koja je uzročno vezana za obavljanje radnih zadataka.

Ozljedom na radu ne smatra se ona ozljeda službenika i namještenika koja je nastala nakon napuštanja radnog mjesta zbog obavljanja privatnih poslova.

14. Na upit MUP-a, PU Vukovarsko-srijemska, jednoglasno je donijet

ZAKLJUČAK

Da li će službenik ili namještenik tražiti uvećanje osnovne plaće za prekovremeni rad (čl. 39. st. 4. Kolektivnog ugovora) ili će umjesto toga koristiti slobodne dane osobni je izbor službenika ili namještenika a ne pravo čelnika tijela da samostalno određuje.

U slučaju da službenik ili namještenik traži uvećanje osnovne plaće za prekovremeni rad, a poslodavac ne postupi po istom zahtjevu bez obzira na postojeće razloge, kršenje je odredaba Kolektivnog ugovora od strane poslodavca.

Dragovoljno odricanje službenika ili namještenika od prava na korištenje slobodnih dana ostvarenih po osnovu prekovremenog rada osobna je stvar istog.

Dovršeno u 13 sati.

 

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE

Nenad Vuković

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 11. studenog 2002.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja