SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE
SDLSN - Povratak na početnu stranicu SDLSN - Povratak na početnu stranicu

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 6. lipnja 2002.

ZAPISNIK

sa sjednice Zajednièke komisije za tumaèenje odredaba i praæenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, održane 06. lipnja 2002. godine u Ministarstvu pravosuða, uprave i lokalne samouprave.

Nazoèni èlanovi: Nenad Vukoviæ, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Edgar Franjul, Sindikat policije Hrvatske,

Irena Cvitanoviæ, Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

Milka Èeh, Ministarstvo pravosuða, uprave i lokalne samouprave,

Sanda Pipuniæ, Ministarstvo pravosuða, uprave i lokalne samouprave,

Ostali nazoèni: Sanja Serdar, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,

Vesna Šikliæ Odak, Ministarstvo pravosuða, uprave i lokalne samouprave.

Zapoèeto u 10 sati.

Nakon uvodne rasprave usvojen je:

DNEVNI RED

1. Prihvaæanje zapisnika sa sjednice Zajednièke komisije od 15. 04. 2002.

2. Rješavanje po zahtjevima za tumaèenje Kolektivnog ugovora.

Ad. 1. Nakon provedene rasprave i glasovanja jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Prihvaæa se zapisnik sa sjednice Zajednièke komisije od 15. 04. 2002.

Ad. 2. Daju se mišljenja po zahtjevima za tumaèenje Kolektivnog ugovora, kako slijedi:

   

 1. Na upit MUP-a, Policijske uprave Brodsko-posavske, jednoglasno je donijet

  ZAKLJUÈAK

  Službenik ili namještenik koji je stavljen na raspolaganje Vladi ima pravo na pomoæ u sluèaju bolovanja dužeg od 90 dana ostvarenog nakon 01. 01. 2002. (èl. 45. st. 1. al. 1. Kolektivnog ugovora).

 2. 2. Na upit Županijskog suda u Splitu, jednoglasno je donijet

  ZAKLJUÈAK

  Službenik ili namještenik kojem pripada pravo na razliku izmeðu plaæe koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je rasporeðen i zbroja invalidske mirovine i plaæe koju ostvaruje za skraæeno radno vrijeme upuæuje zahtjev za isplatu razlike svom poslodavcu koji i utvrðuje visinu razlike.Isplata razlike vrši se mjeseèno.(èl. 64. Kolektivnog ugovora)

 3. 3. Na upit Ministarstva financija, Carinske uprave, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Smjenski rad podrazumjeva nazmjenièni rad u razlièitim smjenama, a dodatak na plaæu za smjenski rad iz èlanka 39. stavka 1. alineja 5. Kolektivnog ugovora službenik ili namještenik ostvaruje samo za stvarno odraðene sate u drugoj smjeni. U sluèaju da službenik ili namještenik stalno radi u drugoj smjeni ne radi se o smjenskom radu i nema pravo na dodatak za smjenski rad u drugoj smjeni.Rad u turnusima ne smatra se smjenskim radom pa službenici i namještenici koji rade u turnusima nemaju pravo na dodatak na plaæu za rad u drugoj smjeni.

4. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica-Opæinski sud u Splitu, jaednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod toèkom 3. ovog Zapisnika.

5. Na upit Opæinskog suda u Požegi, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod Ad. 3. toèkom 4. Zapisnika od 26. 02. 2002.

6. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica-Trogir, jaednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Pravo na otpremninu iz èl. 59. Kolektivnog ugovora imaju i službenici i namještenici, kojima nedostaju najviše tri godine do ostvarenja uveta za starosnu mirovinu, (èl. 62.) ako im uz njihov osobni pristanak prestaje služba odnosno radni odnos istekom roka u kojem su bili stavljeni na raspolaganje.

Èelnik tijela dužan je izraditi program zbrinjavanja viška namještenika ako zbog tehnièkih i organizacijskih razloga namjerava u roku od šest mjeseci otkazati rad za najmanje petero radnika, a kako se pravilnikom o unutarnjem redu ureda državne uprave u županijama utvrðuje potreban broj radnih mjesta i struèni uvjeti potrebni za ta radna mjesta, isti program izraðuje se nakon donošenja navedenog pravilnika.

7. Na upit Trgovaèkog suda u Zagrebu, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Ako je službenik ili namještenik odsutan iz službe zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaæe najmanje u visini 85% od njegove osnovne plaæe ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je zapoèeo s bolovanjem ( èlanak 41. stavak 1. Kolektivnog ugovora ), što u konkretnom sluèaju znaèi da službeniku ili namješteniku koji je zapoèeo s bolovanjem u mjesecu travnju pripada naknada plaæe koju je primio u mjesecu ožujku.

8.Na upit Sindikata policije Hrvatske – Podružnica Zadar, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod Ad. 3. toèkom 8. Zapisnika od 26. 02. 2002.

9. Na upit Cipek Ðurðe, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Dopisom odgovoriti kao pod Ad. 3. toèkom 5. Zapisnika od 26. 02.2002., te konkretno odgovoriti da se rad u Republièkoj konferenciji SSRN Hrvatske Zagreb ne smatra radom u državnim tijelima.

10. Na upit Josipa Crnèiæa, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod Ad. 3. toèkom 5. Zapisnika od 26. 02. 2002.

11. Na upit Ureda državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, jednogasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima (èlanak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na èije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (struène službe skupština i izvršnih vijeæa, opæinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama i u samoupravnim interesnim zajednicama svih razina.

Rad u djeèjem vrtiæu ne smatra se radom u državnim tijelima.

Prekidom službe u državnim tijelima smatra se svaki prekid dulji od 8 dana, pa se raniji rad u državnim tijelima s prekidom duljim od 8 dana i kasniji rad u državnim tijelima ne mogu zbrojiti kao neprekidni radni staž za ostvarenje prava na otpremninu.

Obvezu isplate otpremnine službeniku ili namješteniku iz èlanka 59. Kolektivnog ugovora ima ono državno tijelo koje je istog stavilo na raspolaganje Vladi.

12. Na upit Alme Starešina, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Dopisom obavijestiti podnositelja zamolbe da Zajednièka komisija nije nadležna za rješavanje o postojanju ili nepostojanju te o opsegu pojedinaènih prava i da o pojedinaènim pravima iz Kolektivnog ugovora odluèuje poslodavac.

13. Na upit Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica-Dvor, jaednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod toèkom 3. ovog Zapisnika.

14. Na upit Ivanke Jareb, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Službeniku ili namješteniku može se na njegov zahtjev odobriti plaæeni dopust za pripremanje i polaganje ispita pojedinaèno ili odjednom ali najviše do 7 radnih dana godišnje a o kojem zahtjevu, odnosno odobrenju odluèuje èelnik državnog tijela prema slobodnoj ocjeni.

Èelnik tijela dužan je službeniku ili namješteniku temeljem podnesenog zahtjeva izdati rješenje.

15. Na upit Ivke Volf, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod Ad. 3. toèkom 5. Zapisnika od 26. 02. 2002.

16. Na upit Opæinskog državnog odvjetništva u Puli, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Dopisom obavijestiti podnositelja upita da ova komisija ne posjeduje tumaèenja Kolektivnih ugovora za državne službenike i nemještenike iz 1998. i 2000. godine i uputiti ga da se obrati Ministarstvu rada i socijalne skrbi pri kojem ministarstvu su djelovale ranije komisije.

17. Na upit Zdenke Kuzmiæ i Ivanke Tumbas, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

U sluèaju smrti jedne osobe može se ostvariti pravo na samo jednu pomoæ iz èlanka 44. Kolektivnog ugovora..

18. Na upit Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice Zadar, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Pravo na naknadu plaæe za godišnji odmor u visini prosjeène mjeseène plaæe isplaæene u prethodna tri mjeseca odnosi se samo na one službenike i namještenike èija je narav službe takva da mora raditi prekovremeno ili noæu ili nedjeljom ili blagdanom odnosno zakonom predviðenim neradnim danom, a ne odnosi se na službenike i namještenike koji rade u smjenama (èl. 10. st. 2. Kolektivnog ugovora).

19. Na upit Ilinke Milekiæ, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Službenik ili namještenik može ostvariti pravo na pomoæ u sluèaju bolovanja dužeg od 90. dana, ostvarenog nakon 01. 01. 2002., odnosno od dana primjene novog Kolektivnog ugovora, pri èemu nije od utjecaja kada je zapoèeto bolovanje veæ èinjenica da je od 01. 01. 2002. na bolovanju duže od 90 dana.

20. Na upit Sindikata policije Hrvatske-Podružnica Zadar, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike odnosi se na sve potpisnike istog, a kako je Sindikat policije Hrvatske potpisnik Kolektivnog ugovora, odredbe èlanka 61. odnose se i na policijske službenike i namještenike za èijim je radom prestala potreba u državnom tijelu

U sluèaju ponovnog prijama službenika ili namještenika za èijim je radom prestala potreba u državnom tijelu u državnu službu odnosno na rad u tom državnom tijelu, mora se provesti postupak prijama u službu i pri tome isti službenici i namještenici imaju prednost u roku od dvije godine ako ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom o unutarnjem redu za raspored na radno mjesto.

21. Na upit Opæinskog suda u Zagrebu, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Dodaci na plaæu iz èlanka 39. stavka 1. meðusobno se ne iskljuèuju, što znaèi da ako službenici ili namještenici prilikom rada noæu ili subotom ili nedjeljom ili u drugoj smjeni ostvare i prekovremene sate imaju pravo na uveæanje plaæe i za prekovremeni rad ali za samo stvarno odraðene sate prekovremenog rada.

22. Na upit Uprave za zatvorski sustav, Zatvor u Rijeci, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Pravo na uveæanje plaæe za prekovremeni rad iz èlanka 39. Kolektivnog ugovora i pravo na dnevnicu iz èlanka 46. Kolektivnog ugovora meðusobno se iskljuèuju, što znaèi da službenicima i namještenicima za vrijeme službenog puta pripada iskljuèivo dnevnica a ne i naknada za prekovremeni rad.

23. Na upit Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Neprekidnom službom, odnosno neprekidnim radnim stažem u državnim tijelima (èlanak 59. stavak 4. Kolektivnog ugovora) smatra se i raniji neprekidni radni odnos u organima uprave, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima na èije se službenike primjenjivao Zakon o upravi i posebni zakoni za pojedina pravosudna i druga državna tijela (struène službe skupština i izvršnih vijeæa, opæinski organi uprave odnosno sekretarijati, komiteti i drugi oblici organa uprave na svim razinama), a ne smatra se rad u ustanovama, javnim službama i u samoupravnim interesnim zajednicama svih razina.

Službenik ili namještenik kojemu nedostaju najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, a koji je stavljen na raspolaganje Vladi, u sluèaju da zatraži raskid radnog odnosa prije isteka roka raspolaganja nema pravo na otpremninu iz èl. 59.Kolektivnog ugovora.

24. Na upit Nade Sušanj, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Obzirom na dvojbe koje su se pojavile nakon tumaèenja èlanka 62. Kolektivnog ugovora, datog na sjednici Zajednièke komisije od 26. veljaèe 2002., o tome kojim službenicima i namještenicima ne može prestati državna služba odnosno rad bez osobnog pristanka, Zajednièka komisija daje sljedeæe pojašnjenje:

U smislu èl. 62. Kolektivnog ugovora zaštiæenom kategorijom smatraju se službenici i namještenici kojima nedostaje do tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu iz èl. 30. Zakona o mirovinskom osiguranju (tzv. puna starosna mirovina), a ne do ostvarenja uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu iz èl. 31. i èl. 182. toga Zakona (umanjena starosna mirovina).

U smislu èl. 62. Kolektivnog ugovora nisu zaštiæeni službenici i namještenici koji su ostvarili uvjete za punu starosnu mirovinu u prijelaznom razdoblju (èl. 178. i 179.) Zakona o mirovinskom osiguranju

25. Na upit Prekršajnog suda u Dugoj Resi, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Selidba u istom mjestu stanovanja podrazumijeva promjenu adrese stanovanja (preseljenje) u istom mjestu prebivališta, a selidba u drugo mjesto stanovanja podrazumijeva preseljenje u drugo mjesto prebivališta.

26. Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Službeniku ili namješteniku koji je prije stavljanja na raspolaganje bio na porodiljnom dopustu ili dužem bolovanju kao prosjek za izraèun otpremnine iz èl. 59. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora uzima se osnovna plaæa radnog mjesta koju bi primio da je radio (bez dodataka).

.

Ugovor o radu prestaje zadnjim radnim danom otkaznog roka.

27. Na upit Opæinski sud u Valpovu, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Podnositelju upita dopisom odgovoriti kao pod Ad. 3. toèkom 4. Zapisnika od 26. 02. 2002.

28. Na upit Ministarstva obrane, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Pravo na pomoæ u sluèaju smrti izvanbraènog druga pripada službeniku ili namješteniku pod uvjetom da se radilo o životnoj zajednici neudane žene i neoženjenog muškarca koja je trajala duže (èl.3. i 262. Obiteljskog zakona).

29. Na upit Sindikata državnih službenika i namještenika, jednoglasno je donijet

ZAKLJUÈAK

Naknada putnih troškova svim službenicima i namještenicima, sukladno èlanku 49. stavku 1. i stavku 4. Kolektivnog ugovora, isplaæuje se na naèin da se isti, na poèetku godine za tekuæu godinu, trebaju izjasniti o naèinu,da li žele da im se osigura godišnja karta za mjesni prijevoz ili da im se svaki mjesec isplaæuje 1/12 cijene godišnje karte.

Ukoliko službenik ili namještenik izabere da mu se svaki mjesec isplaæuje 1/12 cijene godišnje karte, razliku mjeseène naknade za mjesni prijevoz i stvarnih troškova prijevoza podmiruje sam.

Prednje navedeni kriterij naknade troškova jedinstven je za sve na podruèju grada Zagreba, a primjenjuje se od 01. 01. 2002.

Neovisno o uveæanju 18. radnih dana godišnjeg odmora odreðenim mjerilima iz èl. 15. stavka 1. toèke 1. do 5. Kolektivnog ugovora, ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može trajati više od 25 radnih dana u godini.

Dovršeno u 12. sati.

PREDSJEDNIK ZAJEDNIČKE KOMISIJE

Nenad Vuković

  Ispis Pošalji na mail

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

Radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima nemaju pravo na predstavnika u upravnom vijeću

RUPA U ZAKONU (SDLSN) Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske upozorio je Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na to da radnici u agencijama koje osniva Republika Hrvatska po posebnim propisima, a ne po Zakonu o ustanovama, ne mogu konzumirati pravo na sudjelovanje radnika u odlučivanju imenovanjem odnosno izborom predstavnika radnika u tijelo koje nadzire vođenje poslova.

Opširnije

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Hrvati ‘opasnost’ za austrijsko tržište rada, izgledan produžetak ograničenog zapošljavanja

Autor: Lider Beate Hartinger-Klein, austrijska ministrica rada, nije za potpuno otvaranje tržišta rada hrvatskim državljanima, a Austija do 1. srpnja ove godine treba odlučiti hoće li ograničenja za rad hrvatskih državljana produžiti za još dvije godine, piše Kurier.

Opširnije

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

PDV: Veća fleksibilnost u određivanju stopa PDV-a i manje birokracije za mala poduzeća

Europska komisija - Priopćenje za tisak Bruxelles, 18. siječnja 2018. Europska komisija predložila je danas nova pravila kojima će se državama članicama dati veća fleksibilnost u pogledu određivanja stopa PDV-a i stvoriti bolje porezno okruženje za poticanje rasta MSP-ova.

Opširnije

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

531. plenarno zasjedanje EGSO-a

NHS - U Bruxellesu je 17. i 18. siječnja 2018. godine održana 531. plenarna sjednica Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). Plenarnoj sjednici uvijek prethode sastanci skupina pa tako i sastanak radničke skupine (Skupina II) na kojem se uobičajeno raspravljaju prijedlozi mišljenja o kojima će se glasovati na plenarnoj sjednici te trenutačni problemi s kojima su suočeni radnici u zemljama EU.

Opširnije

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

(mrms.hr) Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Opširnije

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

USPOREDBA PLAĆA OTKRIVA SAV JAD LJUDI U HRVATSKOJ: Stručnjak ovdje zaradi kao radnik jednostavnog zanimanja u Njemačkoj

PODACI EUROSTATA Cijena rada u usporedbi s drugim zemljama pokazuje koliko Hrvatska ekonomski zaostaje. (Net.hr) Statistički podaci pokazuju da Hrvatska ne zaostaje samo za razvijenim, već i za tranzicijskim zemljama.

Opširnije

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Minimalna plaća: Osnovica za doprinose umanjuje se za 50 posto

Autor Marija Zuber (LIDER) Izmjenama Zakona o minimalnoj plaći od 1. siječnja u svotu minimalne plaće ne uključuju se povećanja plaće za prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i za blagdane, što pogoduje zaposlenima. Za poslodavce je pak uvedeno oslobođenje od dijela doprinosa.

Opširnije

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima”

Kampanja EU-OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu) za razdoblje 2018. – 2019. NHS/EU OSHA - Izloženost opasnim tvarima na europskim je radnim mjestima mnogo češća, nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne tvari na radnom mjestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje od 2018. – 2019. godine jest podizanje razine osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicanje kulture sprečavanja rizika.

Opširnije

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

Radni tjedan 28 sati. Utopija ili stvarnost?

NOVA PRAKSA AUTOR: Zoran Vitas Njemački radnici više cijene kraći radni tjedan od povećanja plaća – slobodno vrijeme radišnim Nijemcima vrednije je i od novca (VEČERNJI LIST) Najveći njemački i europski sindikat IG Metall s 2,3 milijuna članova od poslodavaca traži šestpostotno povećanje plaće i fleksibilni radni tjedan za 3,9 milijuna njemačkih radnika.

Opširnije

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

MIROVINSKA REFORMA Oštrije će se kažnjavati prijevremeno, a bonusa za umirovljenje nakon zakonske dobi neće biti

PROMJENE U MIROVINSKOM SUSTAVU Autor: Gabrijela Galić Dobna granica za odlazak u mirovinu trebala bi biti podignuta najvjerojatnije na 67 godina života, sa sadašnjih 65, a razmišlja se i o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu dugogodišnjeg osiguranika za jednu godinu. Na dnevni red trebala bi doći i reforma beneficiranog radnog staža

Opširnije

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

Javni poziv - priznanje i nagrada za promicanje zaštite na radu

NHS – Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu s ciljem smanjenja broja i težina posljedica na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Opširnije

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Smiju li poslodavci tajno snimati zaposlenike?

Snimljene blagajnice dobile otkaz zbog krađe AUTOR Marinko Jurasić (VEČERNJI LIST) Pet blagajnica u španjolskom supermarketu, u dobi od 43 do 54 godine, dobilo je otkaz jer ih je poslodavac tajno snimio u krađi. Nakon što su i tamošnji sudovi zaključili da su s pravom dobile otkaz u poštenom suđenju, obratile su se Europskom sudu za ljudska prava koji im je u predmetu López Ribalda v. Španjolska dao za pravo da im je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnosti na radnom mjestu.

Opširnije

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

Od Hrvata su nesretniji samo Grci i Portugalci

PSIHIČKO STANJE NACIJE Političari tvrde da smo sretni, sindikati suprotno, psiholozi kažu – okrenite se sebi (GLAS SLAVONIJE) U srijedu, 10. siječnja, obilježava se Svjetski dan smijeha. Smijeh je najbolji lijek – tu krilaticu na umu je imao i osnivač, Indijac Madan Kataira, kada ga je utemeljio. Istraživanja pokazuju kako je čak 70 posto bolesti vezano uz stres, smijeh pak izaziva smanjenje stresa i povećava razinu endorfina, hormona sreće u ljudskom tijelu.

Opširnije

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Sindikati ZG Holdinga podnose tužbe zbog neisplate punog iznosa božićnica

Poslovni.hr/Hina Hercigonja je podsjetio da je Bandić još u prosincu tvrdio kako će sva prava biti u potpunosti ispoštovana, no kasnije je od toga odustao, pa je radnicima isplaćeno samo 1250 kuna. Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga izvijestili su u srijedu da će podnijeti tužbe zbog samovolje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji im je, kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Opširnije

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

BURZA (NE)RADA Izbrisano 45 tisuća nezaposlenih. A uskoro bi brisanja moglo biti još više

NAPLATA NEAKTIVNOSTI Autor: Gabrijela Galić Ministar Pavić najavljuje pročišćavanje registra nezaposlenih, kako bi se uvozilo što manje radne snage. Tko tri puta odbije posao ili usavršavanje, brisat će se, najavljuje Marko Pavić (Novilist.hr) ZAGREB- Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u 11 mjeseci prošle godine iz evidencije nezaposlenih brisao je preko 54 tisuće nezaposlenih osoba. Podaci za cijelu godinu bit će poznati za nekoliko dana.

Opširnije

» arhiva vijesti NHS-a

Postani član sindikata, neovisno o boji očiju, rodu, spolu, političkom uvjerenju, vjeri i svjetonazoru. 

Budi član ili postani superheroj - sindikalni povjerenik.

Ako Ti se ne sviđa SDLSN uđi u STPRM ili GŠMNT, ali nemoj stajati po strani kad se odlučuje o Tvojim pravima i poslu. 

 

 

 

 

Anketa

Bliži se Božić i isplata božićnice državnim i javnim službenicima i namještenicima, ali dio blokiranih zaposlenika opet ju neće dobiti. Mislim da...

Povjereništva

Prijavite se na našu mailing listu i primajte obavijesti sa stranica SDLSN-a.Mailing lista Povjereništva
Pošalji link prijatelju

Zapisnici sa sjednica Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike / Zapisnik od 6. lipnja 2002.

Vaše ime i prezime: *
Vaša email adresa: *
Email adresa prijatelja: *
Poruka:
* obavezna polja